PL EN DE RU
 
SIP.png
Aktualność
grafika
Transmisja z obrad VI sesji Rady Miasta
04-04-2019  administrator2533

Zapraszamy do śledzenia transmisji z VI sesji Rady Miasta w Myszkowie. Transmisja rozpocznie się 4 kwietnia br. o godz. 11:00 na kanale Youtube.

Porządek obrad VI sesji Rady Miasta w Myszkowie:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Informacja Przewodniczącego Rady o podpisaniu protokołów z sesji Rady Miasta z dnia 18 stycznia 2019r. oraz z dnia 7 marca 2019r. oraz o uwagach wniesionych przez radnych.
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z realizacji Programu Pomocy dla Rodzin Wielodzietnych pn.: "Nasza duża rodzina".
6. Podjęcie uchwał w sprawie:

  • zmian w budżecie na 2019 rok,
  • wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami,
  • wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy w trybie bezprzetargowym,
  • nabycia na rzecz Gminy Myszków własności nieruchomości położonych w Myszkowie (obręb Myszków i obręb Nowa Wieś),
  • zmiany uchwały Nr XXI/168/16 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie rozliczania tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym, obowiązkowym wymiarze godzin oraz określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych stanowisk nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest gmina Myszków,
  • zmian uchwały Rady Miasta Myszkowa nr XVIII/152/08 z dnia 26 marca 2008r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, wysokości i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach gminnych w strefach płatnego parkowania na obszarze miasta Myszków,
  • zmiany uchwały nr XXXII/287/13 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie ustalenia cen biletów za przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego, wysokości opłat dodatkowych oraz uprawnień do ulgowych i bezpłatnych przejazdów w komunikacji miejskiej na terenie gminy Myszków,
  • zmiany uchwały Nr XL/352/10 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 31 marca 2010r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasoby gminy,
  • zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Myszkowa w sprawie Budżetu Partycypacyjnego w Mieście Myszków na 2020 rok.
  • przyjęcia apelu do Rządu RP o podjęcie skutecznych działań wpływających na poprawę jakości powietrza w Polsce.

7. Wnioski i oświadczenia radnych.
8. Zamknięcie obrad sesji.

Transmisja od godz. 11:00 z VI sesji Rady Miasta w Myszkowie - kliknij tutaj.

Wyślij link mailem
PDF
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Kościuszki 26
42-300 Myszków
Tel.:
+48 34 313-26-82
Fax:
+48 34 313-50-29
NIP:
577-19-52-646
Regon:
151398497
facebook