logo.png
PL EN DE RU
 
proc_eboi_1.jpg
SIP.png
Aktualność
grafika
Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na 2018 rok
14-12-2017  administrator1931

Burmistrz Miasta Myszkowa ogłasza otwarty konkurs ofert na udzielenie dotacji z budżetu Miasta Myszków na realizację zadań w 2018 r.:

I. W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu, wypoczynku, rekreacji oraz promocji miasta – wysokość planowanych środków w 2018 r. - 110.000,00 zł (*).
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania w roku 2017 - 120.000,00 zł.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania w roku 2016 - 100.000,00 zł.
 
II. W zakresie  wspierania inicjatyw i działań podejmowanych w zakresie rozwiązywania  problemów alkoholowych – wysokość planowanych środków w 2018 r. - 52.000,00 zł (*).
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania w roku 2017 - 52.000,00 zł.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania w roku 2016 - 50.000,00 zł.
 
III. W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa  narodowego – wysokość planowanych środków w 2018 r. - 30.000,00 zł (*).
Wysokość środków publicznych  przeznaczonych na realizację zadania w 2017 roku - 30.000,00 zł.
Wysokość środków publicznych  przeznaczonych na realizację zadania w 2016 roku - 40.000,00 zł. 
 
IV. W zakresie ochrony i promocji zdrowia – wysokość planowanych środków w 2018 r. -  25.000,00 zł (*).
Wysokość środków publicznych przeznaczonych  na realizację zadania w roku 2017 - 20.000,00 zł.
Wysokość środków publicznych  przeznaczonych na realizację zadania w 2016 roku - 15.000,00 zł.
Kwota oznaczona symbolem (*) może ulec zmianie z chwilą przyjęcia przez Radę Miasta w Myszkowie uchwały budżetowej na rok 2018.

Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości kwot przeznaczonych na powyższe zadania, do odwołania lub unieważnienia konkursu bez podania przyczyny, do przesunięcia terminu składania ofert, do zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.
 
Termin realizacji zadań: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2018 r.
 
Szczegółowe warunki konkursu ofert stanowią ZAŁĄCZNIK do niniejszego ogłoszenia. Oferty należy składać na obowiązującym formularzu (Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania  Dz.U. z 2016 r. poz. 1300), w zamkniętej kopercie, z podaniem nazwy zadania, którego konkurs dotyczy, w formie pisemnej pod rygorem nieważności w Biurze podawczym (pokój 2) Urzędu Miasta Myszków ul. Kościuszki 26, w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 
Składane oferty powinny dotyczyć realizacji zadań wyłącznie na rzecz mieszkańców Miasta Myszkowa.
Oferty mogą być składane przez następujące podmioty:
1) organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r., poz.1817);
2) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów 
o stosunku Państwa do Kościoła w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeśli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
3) Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
4) Spółdzielnie socjalne;
5) Spółki akcyjne z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysków oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału miedzy swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
 
TERMIN SKŁADANIA OFERT - 5 STYCZNIA 2018 r. 
Wyślij link mailem
PDF
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Kościuszki 26
42-300 Myszków
Tel.:
+48 34 313-26-82
Fax:
+48 34 313-50-29
NIP:
577-19-52-646
Regon:
151398497
facebook