PL EN DE RU
 
SIP.png
Aktualność
grafika
Transmisja z obrad VII sesji Rady Miasta
08-05-2019  administrator2127

Zapraszamy do śledzenia transmisji z VII sesji Rady Miasta w Myszkowie. Transmisja rozpocznie się 9 maja br. o godz. 11:00 na kanale Youtube.

Transmisja z obrad VII sesji Rady Miasta w Myszkowie

Porządek obrad VII sesji Rady Miasta w Myszkowie:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o podpisaniu protokołu z sesji Rady Miasta z dnia 4 kwietnia 2019r. oraz o uwagach wniesionych przez radnych.
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Myszkowie za 2018r.
6. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2018 rok dla gminy Myszków.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:

 • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Myszków na lata 2019-2031,
 • zmian w budżecie na 2019 rok,
 • zmiany uchwały Nr XXIII/181/16 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 1 września 2016 roku w sprawie przyjęcia na terenie Gminy Myszków programu dla rodzin wielodzietnych pn.:"Nasza Duża Rodzina",
 • wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym,
 • wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami,
 • wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej zasób nieruchomości Gminy Myszków na czas oznaczony do trzech lat,
 • zmiany uchwały Nr XXV/194/16 z dnia 6 października 2016r. w sprawie wskazania jednostek organizacyjnych Gminy Myszków obsługiwanych przez Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli oraz zakresu prowadzonej obsługi,
 • ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Myszków oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku,
 • rozpatrzenia skargi złożonej na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Myszkowie,
 • przyjęcia "Programu Usuwania Azbestu z terenu Gminy Myszków",
 • określenia zasad udzielania dotacji celowej do wymiany starych źródeł ciepła na nowe proekologiczne na terenie Miasta Myszkowa,
 • udzielenie pomocy finansowej z budżetu Miasta Myszkowa na 2019r. dla Powiatu Myszkowskiego na dofinansowanie analiz próbek ścieków oczyszczonych oraz próbek wody oczyszczonej,
 • udzielenie pomocy finansowej z budżetu Miasta Myszkowa na 2019r. dla Powiatu Myszkowskiego na dofinansowanie kosztów czyszczenia separatorów,
 • przekazania środków finansowych dla Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie,
 • przyjęcia "Gminnego programu wspierania rodziny dla Myszkowa na lata 2019-2021".

8. Informacja na temat interpelacji złożonych przez radnych w okresie międzysesyjnym.
9. Wnioski i oświadczenia radnych.
10. Zamknięcie obrad sesji.

Wyślij link mailem
PDF
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Kościuszki 26
42-300 Myszków
Tel.:
+48 34 313-26-82
Fax:
+48 34 313-50-29
NIP:
577-19-52-646
Regon:
151398497
facebook