PL EN DE RU
 
SIP.png
Aktualność
grafika
Transmisja z obrad XX sesji Rady Miasta
27-12-2019  administrator1448

Zapraszamy do śledzenia transmisji z obrad XX sesji Rady Miasta w Myszkowie. Transmisja rozpocznie się 30 grudnia br. o godz. 9:00 za pośrednictwem platformy esesja.tv.

Transmisja z obrad XX sesji Rady Miasta w Myszkowie

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o podpisaniu protokołów z sesji Rady Miasta z dnia 21 listopada 2019r. i z dnia 10 grudnia 2019r. oraz o uwagach wniesionych przez radnych.
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja Burmistrza o zgłoszonych żądaniach, o których mowa w art. 36 ust. 1-3 i ust. 5 i wydanych decyzjach, o których mowa w art. 37 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym za okres od grudnia 2018r. do grudnia 2019r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myszków na lata 2020-2032.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Myszkowa na rok 2020:

 • odczytanie projektu uchwały budżetowej,
 • odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
 • odczytanie opinii i wniosków komisji właściwej do spraw budżetu,
 • przedstawienie ewentualnych autopoprawek Burmistrza do projektu uchwały,
 • dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
 • głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Burmistrza,
 • głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

 • wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myszków położonej w Myszkowie (obręb Myszków),
 • wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myszków położonej w Myszkowie (obręb Myszków),
 • przyjęcia planów pracy komisji Rady Miasta w Myszkowie na 2020r.,
 • zatwierdzenia planu pracy Rady Miasta w Myszkowie na 2020 rok,
 • uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Myszkowa na 2020r.,
 • uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Myszkowa na 2020r.,
 • zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej.

9. Informacja na temat interpelacji złożonych przez radnych w okresie międzysesyjnym.
10. Wnioski i oświadczenia radnych.
11. Zamknięcie obrad sesji.

 

Wyślij link mailem
PDF
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Kościuszki 26
42-300 Myszków
Tel.:
+48 34 313-26-82
Fax:
+48 34 313-50-29
NIP:
577-19-52-646
Regon:
151398497
facebook