Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Myszków Rozwija możliwości

miastomyszkow.pl

Mapa

strony

Aktualności

Stanowisko Burmistrza Miasta w sprawie MTBS

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Stanowisko Burmistrza Miasta w sprawie MTBS

Stanowisko Burmistrza Miasta Myszkowa Włodzimierza Żaka w sprawie MTBS, przedstawione na sesji Rady Miasta w dniu 27 sierpnia 2015 r.

Na posiedzeniu połączonych komisji Rozwoju Miasta Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Finansów i Budżetu Rady Miasta w Myszkowie w dniu 17.08 radnym została przedstawiona sytuacja MTBS Sp. z o.o. w oparciu o wcześniej złożone przez Pana Michała Nowakowskiego pismo wyrażające prośbę, o wsparcie finansowe gminy w wysokości 500 tys. zł. Niestety nie wszystkie wypowiedzi Pani Prezes podczas tego posiedzenia zgadzają się ze stanem faktycznym, a niektóre być może wprowadziły Państwa radnych w błąd. Proszę pozwolić na krótką relację będącą odniesieniem się do złożonego wniosku i w efekcie wniosku radnych do mnie, bym wskazał na zasadność pomocy dla MTBS Sp. z o.o.

Na wstępie pragnę podkreślić, że zarówno RN jak i Ja, czy to jako Burmistrz, czy jako pełniący funkcję Zgromadzenia Wspólników, widzę nie tylko zasadność, ale i konieczność udzielenia finansowania dla Spółki, jako istotny element wprowadzenia zdrowych zasad pracy Spółki i doprowadzenia sytuacji do zwykłej, normalnej i dochodowej jej pracy.

Istotą rozmowy o Spółce nie jest rozważanie, czy Pani Prezes zachowa posadę czy nie, ale czy Spółka osiągnie cel postawiony powyżej.

Pragnę podać tylko kilka informacji dla urzeczywistnienia obrazu, jaki został przedstawiony przez Panią Prezes:

 1. W grudniu 2014 roku kiedy rezygnację złożył Prezes Romański, na posiedzeniu RN w trakcie prowadzonych rozważań o nieodzwoności powołania Prezesa, Pani Monika Stańczyk- Mroczko zgłosiła swoją kandydaturę, jako osoba, która była członkiem RN MTBS od listopada 2011r., informując jednocześnie, że jest w czwartym miesiącu ciąży;
 2. RN oraz ja chcąc przeprowadzić zmiany w Spółce postawiła przed Panią M.Stańczyk Mroczko dwa zasadnicze warunki:
  1. przedłożenie Planu Naprawczego Spółki w formie dokumentu, z którego będzie wynikał scenariusz wyprowadzenia Spółki ze złych nawyków i doprowadzenia do normalnego funkcjonowania z osiąganiem zysku włącznie oraz
  2. zapewnienia zastępstwa dla Pani Prezes na czas porodu i urlopu macierzyńskiego, które da Spółce sprawne i odpowiedzialne nią zarządzanie podczas naturalnej nieobecności Pani Prezes.
  3. Pani Prezes uruchomiła pewne działania, które w dalszej perspektywie mogą  nosić znamiona działań naprawczych jak redukcja zatrudnienia, jednak bez przedłożenia Planu Naprawczego. Spółka borykała się z ciągle zmieniającymi się liczbami w prezentowanych zestawieniach, co tłumaczono koniecznym czasem dla zewnętrznego księgowego, celem wprowadzenia systemu księgowego (programu), oraz potwierdzenia liczb w ramach badania przez biegłego rewidenta. Biegły rewident przystąpiwszy do badania sprawozdania finansowego napotkał problem nie zamknięcia sald na dzień 31.12.2014r
  4. W dniu 6 maja na spotkaniu w Urzędzie Miasta Myszkowa z RN, Burmistrzem, Skarbnikiem  Pani Prezes wskazała, że nie ma pieniędzy i nieodzownym jest udzielenie jej wsparcia finansowego. Pani Prezes została wówczas poproszona o przedłożenie zestawienia miesięcznych wpływów i wydatków za ostatnie miesiące, w celu oceny stopnia braku płynności Spółki oraz pokazania ponownie planu naprawczego (dla przykładu na jednym z późniejszych spotkań z księgowym MTBS Sp. z o.o.  Pan Pytlas mówił, o konieczności pożyczki 1,5 mln zł., jednak konkretna liczba nie wynikała z żadnego złożonego dokumentu). Wyjaśniłem wówczas Pani Prezes, że nie widzę różnicy w udzieleniu pożyczki przez Bank czy przez Gminę, a widzę nawet zaletę, że zakładając podobny poziom oprocentowania udzielenie pożyczki przez Bank zostanie poddane lepszej kontroli. – Nie jest zatem prawdziwe stwierdzenie Pani Prezes podczas spotkania na komisji 17.08, że organy Spółki nie zareagowały. Pani Prezes doskonale znała zakres informacji, które są niezbędne aby rozważać formę i wielkość ewentualnej pomocy.
  5. W dniu 26.06.2015r. na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników, podczas nieobecności Pani Prezes, powziąłem informację, potwierdzoną badaniem oraz oświadczeniem księgowego Pana Pytlasa, o niezgodnym z prawem dysponowaniem środkami finansowymi zgromadzonymi na rachunkach bankowych zarządzanych wspólnot. Zaleciłem wówczas zgłoszenie stosownego zawiadomienia do prokuratury, o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, oraz powiadomienie wspólnot o niewłaściwym procederze w Spółce (w ramach tego, rzecz jasna, ustalenie od kiedy taki proceder trwał w Spółce i kto za niego odpowiada faktycznie, kto wykonywał dyspozycje). Pani Prezes informując Państwa radnych na Komisji o złożeniu doniesienia do prokuratury, nie poinformowała, że miała takie zalecenie od organów Spółki.
  6. Z uwagi na faktyczną  nieobecność Pani Prezes z powodu urlopu macierzyńskiego, który będzie trwał wstępnie do 24 listopada 2015 roku  i nie złożenie w związku z tym rezygnacji z pełnionej funkcji przez Panią Prezes po posiedzeniu w dniu 28 lipca RN zarekomendowała, że zasadnym jest rozważenie  powołania nowego Prezesa.
  7. Na spotkaniu w dniu 3 sierpnia z Panią Prezes oraz Panią wiceburmistrz poinformowałem o tym, że nisko oceniono znajomość spraw Spółki przez jednego z prokurentów, oraz przekazałem rekomendację RN o poszukiwaniu nowego Prezesa, wobec braku rozwiązania, które zapewniłoby Spółce fachowe zarządzanie na czas nieobecności Pani Prezes. Pani Prezes zaproponowała wówczas, że będzie zarządzać Spółką tak, że decyzję będą podpisywać Prokurenci. Stwierdziłem wówczas, że nie wyobrażam sobie, że Prokurenci nie będą mieć własnego zdania i takie rozwiązanie odrzuciłem. Poinformowałem, że zamierzam rozmawiać z Panem Kowalczykiem mając na uwadze jego osiągnięcia w SM Mystal (Pani Prezes ode mnie wiedziała, że jestem ojcem chrzestnym córki Pana Kowalczyka). O fakcie dlaczego zamierzam zmienić prezesa w MTBS Sp. z o.o.Pani Prezes wiedziała przed komisją 17.08 i nie poinformowała Państwa radnych, pomimo dyskusji na temat możliwości odwołania jej z pełnionej funkcji.
  8. Na spotkaniu w dniu 04.08 z Panem Pytlasem i Panem Nowakowskim w obecności dwóch członków RN Panowie nie byli pewni, czy zostało złożone zawiadomienie do prokuratury, ale zaproponowali, by nie powiadamiać wszystkich wspólnot jednocześnie, lecz w ramach rozmów z każdą z osobna dokonywać rozliczeń. Takie rozwiązanie w ocenie Panów nie rodziłoby zagrożenia masowych roszczeń ze strony wielu wspólnot na raz. Przyjąłem zaproponowane rozwiązanie pod warunkiem, że powiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa zostanie (zostało) złożone;
  9. W dniu 6 sierpnia na spotkaniu z Panem Michałem Nowakowskim i Panią Wiceburmistrz otrzymałem taki dokument, jaki Państwo radni otrzymaliście. Wówczas został on omówiony. Wskazałem jakie braki zawiera,co należy jeszcze uwzględnić, by  mógł się stać Programem Naprawczym, uzasadniającym wsparcie przez kogokolwiek. Pan Michał Nowakowski miał opracować dokument wg wskazówek,  po czym tego samego dnia ,bez wiedzy Organów Spółki, złożył do Rady Miasta rzeczony dokument bez wprowadzenia koniecznych korekt  Państwo radni nie znaliście okoliczności pracy nad dokumentem i tego, że Spółka miała wiedzę o nieodzowności tego dokumentu dla możliwości uzyskania dofinansowania
  10. Na tym samym spotkaniu w dniu 6 sierpnia, przez kilkanaście minut, była obecna Pani Beata Huras, którą poprosiłem o przybycie, mimo urlopu wobec faktu, iż dowiedziałem się, że wygrała konkurs w SM Mystal. Pani Beata Huras poinformowała że wypowiedziała umowę z art. 55 KP (z winy pracodawcy). Opisała sytuację jaka miała miejsce jeszcze przed porodem Pani Prezes, że proponując wypłatę wynagrodzeń w Spółce z uwagi na brak części środków finansowych - proporcjonalnie – uzyskała odpowiedź w jakiej kolejności należy wypłacać pensje. Z treści udostępnionego mi e-mail’a wynika, że kolejność wypłat została wskazana w ten sposób, że w pierwszej kolejności należy wypłacić wynagrodzenie Pani Prezes – zdziwił mnie ten fakt, próbowałem namówić Panią Huras do pozostania w Spółce- bezowocnie.
  11. W dniu 21.08 odbyłem spotkanie z Panem Pytlasem i Panem Nowakowskim w obecności Pani Burmistrz i Pani Małgorzaty Trepki- Psyk, na którym poprosiłem m.in., o wyjaśnienie następujących kwestii:
   1. uwiarygodnienia informacji, jakiej udzieliła Pani Prezes, o tym że Spółka będzie wypracowywać dochód 20-30 tys. zł począwszy od września br.;
   2. szans na uzyskanie Planu Naprawczego, jako dokumentu nieodzownego dla uzyskania pożyczki;
   3. bieżącej sytuacji Spółki, również w aspekcie informacji udostępnionej społeczeństwu i jej wpływu na Spółkę.

Spotkanie było protokołowane i nagrywane za zgoda wszystkich uczestników. Księgowy uznał, że prognozowanie rachunku wyników na wrzesień jest bezcelowe, gdyż Spółka nie uzyska wskazanego dochodu, Pan księgowy złożył podpis pod dokumentem, będąc przekonanym, że jest on wewnętrznym dokumentem dla organów Spółki. Nie godził się na wskazywanie jego osoby, w roli kandydata na kuratora. Nie skomentował czy ujawnienie informacji, wbrew jego propozycji, by ze wspólnotami rozliczać się raz indywidualnie, po kolei nie szkodzi Spółce.

 1. W dniu 26.08 o godz. 21:37 otrzymałem drogą e-mail’ową 10 stronicowy dokument autorstwa Pana Pytlasa i Pana Nowakowskiego, który winien wg. autorów być Programem Naprawczym. Poinformowałem Panów, że się z nim zapoznam jak najszybciej, oraz że jeśli będzie on wypełniał znamiona dokumentu dającego podstawy, by proponować szanownej Radzie udzielenie pożyczki z budżetu Gminy do  pozytywnej opinii RN, oraz będzie dokumentem Spółki, który podpisze Zarząd Spółki, wnioski z niego przedłożę Radzie Miasta.

 

Szanowni Państwo

Informacje jakie uzyskaliście Państwo na Komisji w dniu 17.08 nie zawierały następujących istotnych do oceny sytuacji MTBS Sp. z o.o. faktów:

 1. Pani Prezes nigdy nie przedłożyła Planu Naprawczego pomimo, że wielokrotnie uświadamiano jej jego wagę i znaczenie dla diagnozy sytuacji Spółki, i uzyskania niezbędnego finansowania;
 2. Pani Prezes podała nieprawdziwą informację, że organy spółki nie zareagowały na wniosek o udzielenie wsparcia;
 3.  Pani Prezes nie wykonuje faktycznie funkcji Prezesa Zarządu z uwagi na urlop macierzyński, a istotnym  dla spółki jest sprawne jej zarządzanie, w tym codzienna obecność;
 4. Dokumenty przedłożone Państwu, nie są dokumentami złożonymi przez osoby uprawnione do reprezentacji Spółki, co dla wagi różnych działań Spółki jest niezbędne;
 5. Kto w imieniu Spółki określi np. we wniosku o udzielenie pomocy przez Gminę w jakiej wysokości  i na jakich warunkach spłaty  należy udzielić pożyczki?
 6. Pani Prezes wiedziała dwa tygodnie przed Komisją 17.08, że organy Spółki mając na uwadze dobro Spółki i fakt korzystania przez nią z  urlopu macierzyńskiego chcą powołać inną osobę do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu
 7. Pani Prezes w ramach dobrych (jak do tej pory) partnerskich relacji uzyskała ode mnie informacje o jednym z kandydatów, z którym zamierzano prowadzić rozmowy;
 8. Pomimo złożonych pism o potwierdzenie informacji wskazanych dwukrotnie (18:27 i 01:29:00 min. nagrania) na posiedzeniu Komisji w dniu 17.08 o osiąganiu dochodu 20-30 tys. zł przez Spółkę począwszy od września b.r.,Spółka oficjalnie nie potwierdziła tego faktu, a księgowy na spotkaniu w dniu 21.08 uznał wypowiedź za pomyłkę;
 9. Z konstrukcji rozmów Państwa radnych na posiedzeniu Komisji w dniu 17.08 wydaje się (od 01:26:18 do 01:29:17 min. nagrania), że zestawienie wnioskowanej kwoty 500 tys. wsparcia z kwotą 20-30 tys. zł., dochodu dało Państwu przekonanie, by wnioskować o udzielenie wsparcia (01:32:42 min. nagrania);
 10. Stwierdzenie Pani Prezes, że zakończyła wdrożenie programu naprawczego (01:28:00 min. nagrania) jest nieprawdziwe. Program naprawczy to nie tylko redukcja zatrudnienia.

01

WRZ

2015

2913

razy

czytano

1123/2758

miastomyszkow.pl

Zdjęcie: Miasto Myszków z lotu ptaka.
Logo serwisu.
Zdjęcie: Galeria filmów.

Galeria zdjęć

Zdjęcie: Urząd Miasta Myszków
Zdjęcie: Galeria zdjęć.

Galeria filmów

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Newsletter

Ukryj moduł.