Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Myszków Rozwija możliwości

miastomyszkow.pl

Mapa

strony

Aktualności

Absolutorium dla burmistrza

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Absolutorium dla burmistrza

16 głosów za, dwa przeciw i jeden wstrzymujący to wynik sesji absolutoryjnej. Pozytywnie pracę Burmistrza Miasta Włodzimierza Żaka oceniła Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach oraz Komisja Rewizyjna Rady Miasta.
Burmistrz Włodzimierz Żak dziękując kierownikom i pracownikom za oceniany okres pracy przypomniał zrealizowane inwestycje i zadania. Ich spis prezentujemy poniżej.

Szanowni Kierownicy!
Oddajemy do oceny najlepiej wykonany budżet w historii naszego miasta. Wskazuje na to poniższy raport oraz ocena RIO. Bardzo dziękuję za zaangażowanie nas wszystkich i proszę o przekazanie podziękowań wszystkim pracownikom.

1. Regulacje prawne gruntów
W trakcie regulacji stanu prawnego w wyniku dokonanych wcześniej pomiarów pozostawało 7 dróg gminnych – ul. Dobra, ul. Ciasna, ul. Robotnicza, ul. Strugi, ul. Piękna, ul. Gołębia i ul. Nierada (od ul.Koronacyjnej do drogi powiatowej).
Jednocześnie w 2015 r. dokonano pomiaru do regulacji stanu prawnego ul. Nierada (od drogi powiatowej do granic miasta), ul. Gruchla i ul. 8 Marca.
Ponadto w roku 2015 złożono 23 wnioski o komunalizacje ewidencyjnych działek drogowych dla których Skarb Państwa – Starosta Myszkowski założył księgi wieczyste oraz złożono 10 wniosków do Starosty Myszkowskiego o założenie księgi wieczystej na ewidencyjne działki drogowe w celu ich komunalizacji. Sprawy w toku.

2. Zadania inwestycyjne
I. Zadania inwestycyjne rozpoczęte w 2015 - 6 zadań, zadania wprowadzone w 2013 roku do budżetu
Zamenhoffa, Budowa drogi w ulicy Podgórnej wraz kanalizacją deszczową - I etap, Poprawa bezpieczeństwa - III etap, Budowa mieszkań socjalnych, Internat na lokale komunalne, Termomodernizacja, wymiana oświetlenia w budynkach użyteczności publicznej,
II. Zadania inwestycyjne w budżecie miasta nie realizowane w 2015 - 1 nie realizowane z uwagi na zmiany przepisów, 1 z uwagi na niemożność regulacji prawnej, 4 inwestycje drogowe na styku z innymi instytucjami, których stanowisko ma istotny wpływ na możliwości realizacyjne.
ul. Towarowej, ul. Jana Pawła II, ul. Warta i ul. Wierzbowa, Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze wojewódzkiej DW 791 na odcinku od km 20+033 do km 21+83, Rewitalizacja centrum Myszkowa, Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 791 na odcinku od km 20+033 do km 21+833 wraz z budową kanalizacji deszczowej i sanitarnej" - aktualizacja dokumentacji projektowej,
III. Zadania inwestycyjne kontynuowane w 2015 - 11 zadań wśród nich 5 zadania sprzed 2011 roku.
ul. Traugutta (2008), ul. Krasickiego(2009), ul. Wapiennej wraz z wyprowadzeniem deszczówki do Podgórnej(2010), ul. Klonowej i Sadowej(2007), Poprawa bezpieczeństwa - I etap, Termomodernizacja SP nr 6, ul. Kościuszki i ul. Żytnia (2007), Uzbrojenie terenu przy ulicy Gruchla, Ogródek rekreacyjny wraz z placem zabaw, Budowa wiat przystankowych, Rewitalizacja terenu rekreacyjnego "Pohulanka",
IV. Zadania inwestycyjne zakończone w 2015 - 3 zadania
droga łącząca ul. Wyzwolenia z ul. Batalionów Chłopskich, Poprawa bezpieczeństwa - I etap, "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej - III etap,
V. Zadania rozpoczęte i zakończone w 2015 - 4 zadania
Budowa i dobudowy oświetlenia ulicznego, Budowa przyłącza gazowego do budynku ZSP Nr 1 w Myszkowie, Budowa infrastruktury informatycznej E- Region Częstochowski, System monitoringu.

3. Remont dróg
W 2015 w ramach remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych jezdni i chodników wydatkowano kwotę 2 063 204,48 zł, co stanowi wykonanie na poziomie 99%. Wykonano nakładki bitumiczne z betonu asfaltowego o łącznej powierzchni 30 574,80 m2 w ulicach
- Dworskiej – 8 295,00 m2;
- Stolarskiej – 768,00 m2;
- Wroniej – 5 760,00 m2;
- Poniatowskiego – 1 809,00 m2;
- 8 Marca – 5 815,80 m2;
- Prusa – 5 527,00 m2;
- Czarnieckiego – 2 600,00 m2
oraz wykonano remont nawierzchni bitumicznych z wycinaniem łat i bez wycinania łat o łącznej powierzchni na wszystkich drogach ok. 2 650,00 m2,

Remont gminnych dróg gruntowych na łączną kwotę 237 130,21 zł.
Wykonanie nawierzchni z płyt typu JOMB (w układzie dwuśladowym) o łącznej długości 0,575 km w ulicach:
• ul. Kwarcowa – 0,184 km,
• ul. Sosnowa – 0,164 km,
• ul. Ptasia – 0,127 km,
• ul. Gospodarcza – 0,100 km
Wykonanie nawierzchni z frezu o łącznej powierzchni 3 185,00 m2, w ulicach:
• ul. Odlewnicza – 1 605,00 m2;
• ul. Różana – 1 580,00 m2
• ul. Parkowej - 1 260,00 m2
Profilowanie nawierzchni jezdni i poboczy wraz z mechanicznym zagęszczeniem; uzupełnienie ubytków wraz z mechanicznym zagęszczeniem, wykonanie – destrukt asfaltowy w ulicach:
• ul. Tuwima
• ul. Grabowa
• ul. Folwarczna
• ul. Armii Krajowej
• ul. Błotna
• ul. Ogrodowa
• ul. Zielona
• ul. Chmurna
• ul. Porębska
• ul. Hutników
• ul. Ziemniaczana
• ul. Ceramiczna
• ul. Millenium 17/17a
• ul. Ogrodowa
Remont mostów – most w ciągu ul. Pięknej za kwotę 227 141,93 zł.

4. Remont chodników
Remont chodników na kwotę 116 078 zł, - chodnik w ulicy Jana Pawła II o łącznej powierzchni ok. 800,00 m2.

5. Zakupy koszy, tabliczek, wydatki związane z interwencjami mieszkańców
1) Niwelacja skutków zniszczeń, aktów wandalizmu, (sprawy w większości umorzone przez Policję), naprawy w ramach gwarancji z umów (szyby przystanki).
2) Zainstalowano 47 betonowych nowych koszy oraz wymieniono i uzupełniono łącznie 18 daszków na kosze. Ustawiono 5 dodatkowych kompletów zestawów na psie odchody.
3) Na Placu Dworcowym wprowadzono nową organizację ruchu. Plac oddano na potrzeby komunikacji miejskiej i przewoźników. W celu usprawnienia obsługi pasażerów, zwiększenia bezpieczeństwa oraz komfortu podróżnych utworzono przystanek Plac Dworcowy II, po przeciwległej stronie istniejącej wiaty przystankowej.
4) Na Rynku w Mrzygłodzie w ramach poprawy istniejącego stanu, urządzono zieleń, odnowiono alejki, dokonano pielęgnacji drzew oraz ustawiono nowe kosze i 12 nowych ławek.
5) Wiele napraw interwencyjnych dotyczących np. zniszczonego znaku, zniszczonej ławeczki, innych urządzeń małej architektury, zdewastowanych zamków wrzutowych w szaletach miejskich jest wykonywanych od razu przez pracowników urzędu.

6. Plany zagospodarowania przestrzennego
W zakresie planowania przestrzennego w 2015 r. prowadzone były procedury sporządzenia pięciu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, tj.:

  • projekt planu miejscowego dla terenu o powierzchni około 505 ha , dla dzielnic Ciszówka i Gruchla. Aktualnie zakończyło się wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu. Trwa składanie uwag do planu;
  • projekt planu miejscowego dla terenu położonego w rejonie ul. Gruchla (teren produkcyjny - SSE). Plan uchwalony, znajduje się w obiegu prawnym;
  • projekt planu miejscowego dla terenu położonego w rejonie ul. Pułaskiego (teren usługowo – handlowy - obiekt handlowy o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 - sieć handlowa Kaufland). Plan został uchwalony w kwietniu br., rozstrzygnięciem nadzorczym wojewody został unieważniony. Aktualnie trwa przygotowanie projektu planu do ponownego wyłożenia;
  • projekt planu miejscowego dla terenu położonego w rejonie wiaduktu w ul. Pułaskiego (teren usługowo – handlowy z możliwością lokalizacji obiektu handlowego o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2). Plan został poddany głosowaniu na sesji w kwietniu br., lecz nie został przyjęty przez radnych;
  • projekt planu miejscowego dla terenu położonego w rejonie ul. Kopernika (teren produkcyjny). Projekt planu zostanie ponownie wyłożony do publicznego wglądu, po uzgodnieniu stanowisk organu właściwego do ochrony przed powodzią, a organem nadzorczym wojewody. 

Ponadto przygotowano materiały wejściowe do sporządzenia analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta Myszkowa w latach 2011 – 2015 (sporządzanej minimum raz w czasie kadencji rady miasta). Aktualnie trwają finalne prace nad dokumentem.

7. Oświata
W ramach wydatków oświatowych wydatkowano łącznie kwotę 32 714 000, tego 665 tysięcy stanowiły wydatki majątkowe (termomodernizacje budynków), a 32 049 000 wydatki bieżące na funkcjonowanie oświaty. Ogółem wydatki na oświatę stanowią 35,44% wydatków całego budżetu.
Na wydatki te składały się subwencja oświatowa oraz dotacja na przedszkola w łącznej kwocie 21 395 480 oraz wydatki z budżetu na kwotę 10 985, które pochodziły z podatków mieszkańców Myszkowa. Z kwoty prawie 11 milionów na utrzymanie przedszkoli, które są zadaniem Miasta, przeznaczono 4 900 600.
6 milionów złotych dopłacono do funkcjonowania szkół (w tym tylko 665 000 stanowią wydatki majątkowe).
Zrealizowano następujące inicjatywy:
-szkoła muzyczna - 420 000
-oddziały specjalne - 536 000
rozwinięto bazę szkolną: zakupiono nowe meble dla uczniów klas I-III, doposażono biblioteki szkolne, gabinety medyczne i stołówki szkolne - na kwotę 200 000
-wykonano szereg remontów na łączna kwotę 675 000, z całego największe dotyczyły: remonty dachów w Szkołach Nr 2 i Nr 5, remont sali gimnastycznej w szkole nr 4, remont kotłowni w szkole nr 7, wymiana okien w przedszkolu Nr 1 i remont kuchni w Przedszkolu Nr 5; pozostałe remonty dotyczyły w szczególności odnowienia sal lekcyjnych i korytarzy szkolnych
-niezaplanowane wydatki w pierwotnej wersji uchwalonego budżetu - 400 tysięcy

8. Spółki komunalne
W 2015 roku kontynuowano zmiany w podejściu do realizacji ich zadań w połączeniu z nastawieniem na aspekty wynikające z ksh. Złe nawyki, stare regulacje wewnętrzne, zaciągnięte wcześniej zobowiązania, niska staranność w odzyskiwaniu należności oraz zawirowania wobec zmian we władzach MTBS ilustrują dzisiejszą złą sytuację tej spółki wymagającej konsekwencji w sprawowaniu funkcji Zarządu.
W pozostałych dwóch spółkach procesy dostosowania do zmieniających się realiów i pokonywanie historycznych zaniechań postępują dość dobrze. Zwiększono aktywność ZWiK w wykonywaniu niezbędnych remontów i inwestycji.
Spółka Saniko coraz aktywniej pozyskuje rynek, trwają analizy dot. ewentualnych unormowań wobec zamówień in house i niestabilności stanowisk wobec tej kwestii.

Cmentarz - sprawa sprzed 12 lat.
W czerwcu ubiegłego roku na cmentarzu komunalnym, w trakcie wykonywania pochówków stwierdzono przypadki obecności odpadów. W roku 2015 Spółka ze względu na nakaz Powiatowego Inspektora Sanitarnego zleciła do wykonania opinię geologiczną, dotyczącą rodzaju nasypów w strefie grzebalnej cmentarza komunalnego. Analiza wykonanych odwiertów potwierdziła, że znajdują się tam nieczystości typu komunalnego. W związku z powyższym wykonana została wymiana gruntu w części cmentarza. Następnie dokonano ponownych odwiertów, które stwierdziły czystość terenu.

PUK SANiKO wysokim nakładem pieniężnym i złym wizerunkiem zapłaciło za błędy/niedopatrzenia poprzedników w zakresie uregulowania stanu prawnego cmentarza oraz uporządkowania terenu należącego pod cmentarz. Zaszłości te zaciążyły na wyniku finansowym spółki za 2015r.
Po uzyskaniu pozytywnej decyzji wydanej przez PPIS w Myszkowie wykonano nowy plan cmentarza i opracowano aktualizację zagospodarowania cmentarza komunalnego, co nie było wykonane w poprzednich latach.
Gdyby nie te działania zysk SANiKO byłby wyższy o ponad 100.000 zł.

9. Pozyskiwanie inwestorów
Strefa Ekonomiczna w Myszkowie, ulgi w podatku od nieruchomości, Myszkowska Rada Biznesu, Biznes Mikser, to działania, które zostały podjęte w celu uatrakcyjnienia oferty inwestycyjnej Miasta oraz zacieśnienia współpracy samorządu z biznesem.
Specjalnie do tego dedykowana osoba w Urzędzie Miasta ma na celu w odpowiedni i sprawny sposób skrócić „drogę administracyjną” potencjalnego inwestora.
W 2015 r. odbyło się kilkanaście spotkań z potencjalnymi inwestorami, które zaowocowały sprzedażą 4 działek, w tym 3 w strefie ekonomicznej przy ul. Przemysłowej oraz sprzedaży terenu strefy na Polach Będuskich (deklarowane nowe miejsca pracy inwestorów to ok. 170 nowym miejsc pracy).
Polityka gminy jest taka, aby przyciągnąć inwestora bez względu na to, czy zainwestuje na terenach gminnych, czy powiatowych.

10. Sprzedaż mienia
Zbycia nieruchomości – Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna w 2015 na łączną kwotę 1.171.964 zł.
Inne zbycia: nieruchomości i lokale mieszkalne (19) – 619.154,60 zł

11. Budżet Partycypacyjny – I edycja
W 2015 roku wprowadziliśmy w życie funkcjonowanie budżetu obywatelskiego. Działania w tym czasie spowodowały przygotowanie uchwały, realizację konsultacji, oceny merytorycznej wniosków i głosowanie w wyniku czego 10 zadań jest aktualnie realizowanych w 2016 roku.

12. Środki pomocowe UE
W 2015 roku na plan 3.621.875 zł do budżetu miasta wpłynęły środki w kwocie 4.173.137 zł, w tym kwota 1.193.501 zł dotyczyła refundacji wydatków poniesionych w 2013 roku na zadaniach inwestycyjnych: .„Ograniczenie niskiej emisji poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w postaci instalacji solarnych na terenie miasta Myszkowa”(661.245 zł) oraz „Termomodernizacji budynku ZSP Nr 1 w Myszkowie” (532.256 zł).
Pozostała kwota w wysokości 2.979.636 zł dotyczyła projektów realizowanych w ub. roku.

13. Inne
- dalszy proces poprawy efektywności podatkowej poprzez weryfikacje deklaracji ze stanem rzeczywistym;
- kontynuujemy zakupy grupowe energii dzięki czemu obniżamy płatności za zużycie energii;
- wymieniliśmy w róznych miejscach miasta lampy;
- zmiany w systemie pracy pojazdów asenizacyjnych;
- działania na rzecz zwiększenia zrzutu ścieków na zlewnie wzrost o 8.796,5 m3 tj. wzrost o 40 % wobec 2014 roku;
- praca USC przy zmianach dot oprogramowania bez perturbacji pomimo takiego zjawiska w innych urzędach;
- poprawa wizerunku sali ślubów;
- nowa strona www;
- nowe usługi w komunikacji z mieszkańcami;
- rejestr umów na stronie;
- prace na budową bazy GIS dot. stanu infrastruktury w Gminie;
- prace nad ewidencją różnych aspektów funkcjonowania Gminy (psy, szamba, eternit, rodzaj ogrzewania itp.);
- poprawa wizerunku wnętrz UM;
- poprawa w zakresie wydajności i bezpieczeństwa systemów komputerowych (zwiększenie mocy serwera, wymiana wadliwych komputerów);

Te wszystkie działania prowadzone były ze znacznie większym zaangażowaniem pracowników Gminy i jednostek podległych z zachowaniem stabilności poziomu zatrudnienia.

Jakość naszych działań znajduje odzwierciedlenie w liczbach. Przy stanie wydatków majątkowych na poziomie 13.557.147 zł co stanowi prawie 75 % planu, będącego wynikiem takich zdarzeń jak wpływ konkurencji na niższe ceny realizowanych zadań wobec planów, braku możliwości zakupu wozu strażackiego z przyczyn leżących poza naszym działaniem. Zamiast spodziewanego wzrostu zadłużenia Gminy o co najmniej 4 miliony zadłużenie wzrosło o 536.594 zł, a budżet zanotował pomimo planowanego pierwotnie deficytu na poziomie 12,5 miliona złotych - nadwyżkę 3,3 miliona złotych.

05

LIP

2016

3275

razy

czytano

943/2736

miastomyszkow.pl

Zdjęcie: Miasto Myszków z lotu ptaka.
Logo serwisu.
Zdjęcie: Galeria filmów.

Galeria zdjęć

Zdjęcie: Urząd Miasta Myszków
Zdjęcie: Galeria zdjęć.

Galeria filmów

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Newsletter

Ukryj moduł.