Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Myszków Rozwija możliwości

miastomyszkow.pl

Mapa

strony

Aktualności

Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na 2017 rok

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na 2017 rok

Burmistrz Miasta Myszkowa ogłasza otwarty konkurs ofert na udzielenie dotacji z budżetu Miasta Myszków na realizację zadań w 2017 r.:

I. Na realizację zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu, wypoczynku, rekreacji oraz promocji miasta w 2017 r. - 120.000,00 zł.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania w roku 2016 – 100.000,00 zł.

II. Na realizację zadania w zakresie  wspierania inicjatyw i działań podejmowanych w zakresie rozwiązywania  problemów alkoholowych w 2017 roku – 52.000,00 zł.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych  na realizację tego zadania w roku 2016 –50.000,00 zł.

III. Na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa  narodowego w 2017 r. – 30.000,00 zł.

Wysokość środków publicznych  przeznaczonych na realizację zadania w 2016 roku – 40.000,00 zł.

IV. Na realizację zdania w zakresie ochrony i promocji zdrowia wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2017 roku – 20.000,00 zł.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych  na realizację zadania w roku 2016 – 15.000,00 zł.

Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości kwot przeznaczonych na powyższe zadania, do odwołania lub unieważnienia konkursu bez podania przyczyny, do przesunięcia terminu składania ofert, do zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.

TERMIN SK??ADANIA OFERT - 22 LUTEGO 2017 R.

Szczegółowe warunki konkursu ofert stanowią ZA??ĄCZNIK do niniejszego ogłoszenia. Oferty należy składać na obowiązującym NOWYM formularzu, w zamkniętej kopercie, z podaniem nazwy zadania, którego konkurs dotyczy, w formie pisemnej w Sekretariacie (pokój 109) Urzędu Miasta Myszków ul. Kościuszki 26 lub nadesłać drogą pocztową na ww. adres ( za ofertę złożoną w terminie zostanie uznana taka oferta, która wpłynie do Urzędu Miasta do godz. 15.00 w dniu 22 lutego 2017 r.). Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Składane oferty powinny dotyczyć realizacji zadań wyłącznie na rzecz mieszkańców Miasta Myszkowa.

Oferty mogą być składane przez następujące podmioty:

1) organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r., poz.1817);
2) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeśli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
3) Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
4) Spółdzielnie socjalne;
5) Spółki akcyjne z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysków oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału miedzy swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

01

LUT

2017

4099

razy

czytano

872/2772

miastomyszkow.pl

Zdjęcie: Miasto Myszków z lotu ptaka.
Logo serwisu.
Zdjęcie: Galeria filmów.

Galeria zdjęć

Zdjęcie: Urząd Miasta Myszków
Zdjęcie: Galeria zdjęć.

Galeria filmów

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Newsletter

Ukryj moduł.