Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Myszków Rozwija możliwości

miastomyszkow.pl

Mapa

strony

Aktualności

Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na 2018 rok

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na 2018 rok

Burmistrz Miasta Myszkowa ogłasza otwarty konkurs ofert na udzielenie dotacji z budżetu Miasta Myszków na realizację zadań w 2018 r.:

I. W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu, wypoczynku, rekreacji oraz promocji miasta – wysokość planowanych środków w 2018 r. - 110.000,00 zł (*).
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania w roku 2017 - 120.000,00 zł.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania w roku 2016 - 100.000,00 zł.
 
II. W zakresie  wspierania inicjatyw i działań podejmowanych w zakresie rozwiązywania  problemów alkoholowych – wysokość planowanych środków w 2018 r. - 52.000,00 zł (*).
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania w roku 2017 - 52.000,00 zł.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania w roku 2016 - 50.000,00 zł.
 
III. W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa  narodowego – wysokość planowanych środków w 2018 r. - 30.000,00 zł (*).
Wysokość środków publicznych  przeznaczonych na realizację zadania w 2017 roku - 30.000,00 zł.
Wysokość środków publicznych  przeznaczonych na realizację zadania w 2016 roku - 40.000,00 zł. 
 
IV. W zakresie ochrony i promocji zdrowia – wysokość planowanych środków w 2018 r. -  25.000,00 zł (*).
Wysokość środków publicznych przeznaczonych  na realizację zadania w roku 2017 - 20.000,00 zł.
Wysokość środków publicznych  przeznaczonych na realizację zadania w 2016 roku - 15.000,00 zł.
Kwota oznaczona symbolem (*) może ulec zmianie z chwilą przyjęcia przez Radę Miasta w Myszkowie uchwały budżetowej na rok 2018.

Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości kwot przeznaczonych na powyższe zadania, do odwołania lub unieważnienia konkursu bez podania przyczyny, do przesunięcia terminu składania ofert, do zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.
 
Termin realizacji zadań: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2018 r.
 
Szczegółowe warunki konkursu ofert stanowią ZA??ĄCZNIK do niniejszego ogłoszenia. Oferty należy składać na obowiązującym formularzu (Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania  Dz.U. z 2016 r. poz. 1300), w zamkniętej kopercie, z podaniem nazwy zadania, którego konkurs dotyczy, w formie pisemnej pod rygorem nieważności w Biurze podawczym (pokój 2) Urzędu Miasta Myszków ul. Kościuszki 26, w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 
Składane oferty powinny dotyczyć realizacji zadań wyłącznie na rzecz mieszkańców Miasta Myszkowa.
Oferty mogą być składane przez następujące podmioty:
1) organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r., poz.1817);
2) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów 
o stosunku Państwa do Kościoła w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeśli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
3) Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
4) Spółdzielnie socjalne;
5) Spółki akcyjne z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysków oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału miedzy swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
 
TERMIN SK??ADANIA OFERT - 5 STYCZNIA 2018 r. 

14

GRU

2017

4342

razy

czytano

691/2758

miastomyszkow.pl

Zdjęcie: Miasto Myszków z lotu ptaka.
Logo serwisu.
Zdjęcie: Galeria filmów.

Galeria zdjęć

Zdjęcie: Urząd Miasta Myszków
Zdjęcie: Galeria zdjęć.

Galeria filmów

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Newsletter

Ukryj moduł.