Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Myszków Rozwija możliwości

miastomyszkow.pl

Mapa

strony

Aktualności

Informacja WIOŚ w Katowicach - pożar zakładu przerobu odpadów

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Informacja WIOŚ w Katowicach - pożar zakładu przerobu odpadów

W związku z pożarem Zakładu Przerobu Odpadów Przemysłowych, który miał miejsce w dniu 15 sierpnia br. przedstawiamy informację otrzymaną z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach. 

Gmina Myszków oczekuje również na raport Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myszkowie. 

Aktualizacja - 22 sierpnia 2019 r.
Poniżej przedstawiamy wyciąg z raportu otrzymanego z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myszkowie.

W związku z zaistniałym pożarem składowiska i hali przetwarzania odpadów na terenie firmy „VIG” sp. z o.o. w Myszkowie Straż Pożarna przeprowadziła badania jakości powietrza wokół miejsca pożaru:

 • w dniu 15.08.2019 r. badania przeprowadziła Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno – Ekologicznego, w zakres działania wchodziło rozpoznanie strefy zagrożenia, zasięgu strefy oraz pomiary czystości atmosfery – pod kątem działań chemicznych ustalono, że ze źródła pożaru wydobywają się czarne kłęby dymu w znacznych ilościach, chmura dymu unosiła się w górę, nie stwierdzono zagrożeń. Wszystkie pomiary urządzeniami typu Drager dały wynik 0 ppm.
 • w dniu 16.08.2019 r badania przeprowadziła grupa SLRR chem KM PSP Katowice – JRG II- działania polegały na przeprowadzeniu pomiarów atmosfery za pomocą:
  • spektrometru ruchliwości jonów Raid M-100 pod kątem toksycznych środków przemysłowych oraz gazów bojowych – brak wskazań przyrządu
  • miernik sumy lotnych substancji organicznych w powietrzu Photovac 2020 Pro+ - 0 ppm
  • Drager Pac 700 amoniak – 0 ppm
  • Drager Pac cyjanowodór - 0 ppm
  • Drager Pac 700 chlor – 0 ppm
  • Drager Pac 7000 dwutlenek azotu - 0 ppm
  • Dozymetr FLIR identiFinder R400 (brak zagrożenia radiologicznego) – 0 ppm
  • Drager X – AM 5000 – 0 ppm
  • Drager Pac 5500 Tlen – 20,9 %

Z przeprowadzonych pomiarów atmosfery wynika, iż ww. urządzenia pomiarowe nie wskazały obecności substancji, na jakie są skalibrowane.

Aktualizacja - 3 września 2019 r.
W związku z faktem, iż badania i dokumenty dotyczące pożaru na terenie zakładu recyklingu odpadów VIG Sp. z o.o. w Myszkowie w dniu 04.08.2011r. przechowywane były, w archiwach Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach Delegatura w Częstochowie przez okres 5-u lat, ani WIOŚ ani Gmina nie jest w posiadaniu wyników pomiarów z tamtego okresu. Na stronie internetowej WIOŚ znajduje się informacja, dotycząca zaistniałej sytuacji, (printScreen strony) z której wynika, że wstępne wykonane na miejscu dwu godzinne sesje pomiarowe emisji na dwóch różnych stanowiskach nie wykazały wystąpienia przekroczenia dopuszczalnych norm badanych składników. Wyjątkiem był benzen, jednak przekroczenie normy mieściło się w granicach błędu pomiarowego.

Aktualizacja - 23 września 2019 r.
W dniu 11 września br. po raz kolejny wystąpiliśmy do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach o jak najszybsze przekazanie wyników badań przeprowadzonych po pożarze na terenie Zakładu Przerobu Odpadów Przemysłowych PPUH "VIG" Sp. z o.o. Jednocześnie zwróciliśmy się o przeprowadzenie badań gleby z terenu należącego do Polskiego Związku Działkowców Rodzinny Ogród Działkowy im. „Wypoczynek” przy ul. Szpitalnej w Myszkowie, z uwagi na prowadzone tam uprawy warzyw i owoców i obawy użytkowników o jakość ww. płodów. Po otrzymaniu wyników badań będą one Państwu niezwłocznie udostępnione na naszej stronie

Aktualizacja - 30 września 2019 r.
W dniu 26.09.2019r. otrzymaliśmy faks z informacją z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach Delegatura w Częstochowie, dotyczący wyników badań przeprowadzonych w związku z zaistniałym pożarem PPUH "VIG" Sp. z o.o. Z informacji wynika, że:
- przeprowadzone badania gleby nie wykazały przekroczeń dopuszczalnych zawartości zanieczyszczeń, w stosunku do obowiązującego w tym zakresie rozporządzenia w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz.U. z 2016, poz.1395), załącznika nr 1, teren użytkowany przez Przedsiębiorstwo "VIG" w Myszkowie należy zaliczyć do grupy IV-wg rozporządzenia,
- w związku z dogaszaniem pogorzeliska i prowadzoną akcją ratowniczo-gaśniczą przez jednostki KP PSP w Myszkowie, grupa rozpoznania chemicznego KM PSP w Bielsku Białej przeprowadziła w dniu 16.08.2019r. badania jakości powietrza wokół miejsca zdarzenia. W dniu tym nie stwierdzono zagrożenia chemicznego,
- w ramach prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych na bieżąco prowadzony był monitoring substancji niebezpiecznych w powietrzu, w strefie zagrożenia bezpośrednich działań przez grupę rozpoznania chemicznego KM PSP w Bielsku Białej. na podstawie odczytów i analiz nie stwierdzono zagrożenia chemicznego. Inspektorzy WIOŚ w trakcie działań w dniu 15.08.2019r. uzyskali informacje o podwyższonych stężeniach tlenku węgla, bezpośrednio w otoczeniu miejsca pożaru,
- na zlecenie WIOŚ w Katowicach w dniu 20.08.2019r. Centralne Laboratorium Badawcze GIOŚ- oddział w Katowicach wykonało przy użyciu ambulansu pomiarowego badań jakości powietrza na terenach zabudowy mieszkaniowej wokół zakładu - tj. w rejonie ul. Korczaka (posesja nr 20), skrzyżowania ul. Korczaka i Lotnicze, ul. Jaśminowej w pobliżu szpitala, ul. Wojska Polskiego (posesja nr 22), ul. Rolniczej (posesja nr 3) i ul. Pułaskiego (posesja nr 20). Wartości stężeń amoniaku, chloru, dwutlenku siarki, cyjanków (grupy substancji), związków chloroorganicznych, diizocyjniaków tolenu w powietrzu nie przekroczyły wartości progowej oznaczalności ww. związków przez aparaturę pomiarową. Zmierzona wartość stężeń LZO (lotnych związków organicznych) porównywalna była z wartościami tła pomiarowego,
- ustalenia kontroli organu IOŚ w odniesieniu do otrzymanych wyników badań próbek ścieków ze studzienek na terenie zakładu, wskazują na konieczność podejmowania przez zakład dalszych działań mających na celu oczyszczanie urządzeń kanalizacyjnych ze znajdujących się w nich zanieczyszczeń powstałych w czasie pożaru oraz zabezpieczenia tejże kanalizacji oraz miejsca wprowadzania ścieków bytowych oraz wód opadowych przed przedostaniem się zanieczyszczeń do środowiska.

Ponadto WIOŚ informuje, że z ustaleń kontroli wynika, że zakład niezwłocznie po zaistniałym pożarze podjął działania polegające na czyszczeniu studzienek kanalizacyjnych, osadnika oraz separatora substancji ropopochodnych.

21

SIE

2019

2976

razy

czytano

331/2731

miastomyszkow.pl

Zdjęcie: Miasto Myszków z lotu ptaka.
Logo serwisu.
Zdjęcie: Galeria filmów.

Galeria zdjęć

Zdjęcie: Urząd Miasta Myszków
Zdjęcie: Galeria zdjęć.

Galeria filmów

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Newsletter

Ukryj moduł.