Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Myszków Rozwija możliwości

miastomyszkow.pl

Mapa

strony

Aktualności

Transmisja z obrad XXXIII sesji Rady Miasta

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Transmisja z obrad XXXIII sesji Rady Miasta

Zapraszamy do śledzenia transmisji z obrad XXXIII sesji Rady Miasta w Myszkowie. Transmisja rozpocznie się 29 grudnia br. o godz. 9:30 za pośrednictwem platformy esesja.tv. Sesja odbędzie się w trybie zdalnym.

Transmisja z obrad XXXIII sesji Rady Miasta w Myszkowie

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o podpisaniu protokołów z sesji Rady Miasta z dnia 19 listopada 2020r. i z dnia 2 grudnia 2020r. oraz o uwagach wniesionych przez radnych.
4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja Burmistrza Miasta za okres od grudnia 2019r. do grudnia 2020r. o zgłoszonych żądaniach, o których mowa w art. 36 ust. 1-3 i ust. 5 oraz wydanych decyzjach, o których mowa w art. 37 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myszków na lata 2021-2032.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Myszkowa na rok 2021:

 • odczytanie projektu uchwały budżetowej,
 • odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
 • odczytanie opinii i wniosków komisji właściwej do spraw budżetu,
 • przedstawienie autopoprawek Burmistrza do projektu uchwały budżetowej,
 • dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
 • głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Burmistrza,
 • głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myszków na lata 2020-2032,
 • zmian w budżecie Miasta Myszkowa na rok 2020,
 • ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020,
 • zmiany uchwały Nr VI/49/15 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 2 kwietnia 2015r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Myszków udostępnionych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Myszków,
 • wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi najemcami kolejnych umów najmu nieruchomości stanowiących zasób nieruchomości Gminy Myszków na czas oznaczony do trzech lat,
 • uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Myszków na lata 2021-2025,
 • przyjęcia planów pracy komisji Rady Miasta w Myszkowie na 2021r.,
 • zatwierdzenia planu pracy Rady Miasta w Myszkowie na 2021r.,
 • wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Myszkowie obręb Myszków,
 • wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą,
 • wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym,
 • uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Myszkowa na 2021 r.,
 • uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Myszkowa na 2021r.

9. Informacja na temat interpelacji złożonych przez radnych w okresie międzysesyjnym.
10. Wnioski i oświadczenia radnych.
11. Zamknięcie obrad sesji.

28

GRU

2020

934

razy

czytano

68/2764

miastomyszkow.pl

Zdjęcie: Miasto Myszków z lotu ptaka.
Logo serwisu.
Zdjęcie: Galeria filmów.

Galeria zdjęć

Zdjęcie: Urząd Miasta Myszków
Zdjęcie: Galeria zdjęć.

Galeria filmów

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Newsletter

Ukryj moduł.