Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Myszków Rozwija możliwości

miastomyszkow.pl

Mapa

strony

Aktualności

LV sesja Rady Miasta w Myszkowie

Filtrowanie aktualności

data od

data do

LV sesja Rady Miasta w Myszkowie

Zapraszamy do śledzenia transmisji z obrad LV sesji Rady Miasta w Myszkowie. Transmisja rozpocznie się 17 listopada br. o godz. 10:00 za pośrednictwem platformy esesja.tv. Sesja odbędzie się w sali sesyjnej UM Myszków (II piętro).

Transmisja z obrad LV sesji Rady Miasta w Myszkowie

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o podpisaniu protokołów z sesji Rady Miasta z dnia 25.08.2022r. i z dnia 29.09.2022r.oraz o uwagach wniesionych przez radnych.
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych dokonanej przez Wojewodę Śląskiego oraz Naczelnika Urzędu Skarbowego w Myszkowie.
6. Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie za rok szkolny 2021/2022.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:

 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myszków,
 • zmian w budżecie Miasta Myszkowa na rok 2022,
 • określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
 • określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
 • zmiany regulaminu udzielania dofinansowania na realizację przedsięwzięć niskoemisyjnych w budynkach mieszkalnych w ramach projektu pn. "Granty-wymiana pieców c.o. w Myszkowie" dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działania 4.6 Czyste powietrze, Poddziałanie 4.6.1 Czyste powietrze-konkurs,
 • wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXXVIII/300/17 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 5 października 2017r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Myszków,
 • udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Myszków na 2022r. dla Powiatu Myszkowskiego na dofinansowanie kosztów prowadzenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Myszkowie,
 • ustalenia stawki  za 1 km przebiegu pojazdu uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu uczniów do placówek oświatowych,
 • wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami,
 • wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy w trybie bezprzetargowym,
 • przyjęcia zadania zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu dróg wojewódzkich w granicach administracyjnych Gminy Myszków,
 • określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Myszków udostępnionych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Myszków,
 • Programu współpracy Gminy Myszków z organizacjami pozarządowymi na 2023r.,
 • przekazania środków finansowych dla Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie,
 • uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Myszkowie,
 • uchwalenia zmiany do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022r.

8. Wybór opiekuna Młodzieżowej Rady Miasta Myszkowa.
9. Informacja na temat interpelacji złożonych przez radnych w okresie międzysesyjnym.
10. Wnioski i oświadczenia radnych.
11. Zamknięcie obrad sesji.

10

LIS

2022

1062

razy

czytano

9/3130

miastomyszkow.pl

Zdjęcie: Miasto Myszków z lotu ptaka.
Logo serwisu.
Zdjęcie: Galeria filmów.

Galeria zdjęć

Zdjęcie: Urząd Miasta Myszków
Zdjęcie: Galeria zdjęć.

Galeria filmów

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Newsletter

Ukryj moduł.