Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Myszków Rozwija możliwości

miastomyszkow.pl

Mapa

strony

Aktualności

IV sesja Rady Miasta w Myszkowie

Filtrowanie aktualności

data od

data do

IV sesja Rady Miasta w Myszkowie

Zapraszamy do śledzenia transmisji z obrad IV sesji Rady Miasta w Myszkowie kadencji 2024-2029. Transmisja rozpocznie się 27 czerwca br. o godz. 9:00 za pośrednictwem platformy esesja.tv. Sesja odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miasta Myszkowa (II piętro).

Transmisja z obrad IV sesji Rady Miasta w Myszkowie

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o podpisaniu protokołu z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 21.05. 2024r. oraz o uwagach wniesionych przez radnych.
4. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2023r.
5. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2023 rok.
6. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
7. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy- debata.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Myszkowa wotum zaufania.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Myszkowa za 2023 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Myszkowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok.
11. Podjęcie uchwał w sprawie:

 • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa dla południowej części miasta w obrębach: Potasznia, Będusz, Mrzygłódka, Mrzygłód, Nierada i Kręciwilk oraz fragmentów obrębów Myszków i Ręby 
 • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myszków
 • zmian w budżecie Miasta Myszkowa na rok 2024 
 • wyboru przedstawiciela do składu Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Myszkowie 
 • ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych na lata 2024 - 2025 
 • wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej zasób Gminy Myszków na czas oznaczony do trzech lat 
 • przyjęcia Programu Usuwania Azbestu z terenu Gminy Myszków 
 • uchwalenia „Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Myszków” 
 • ustalenia wysokości opłaty za wpis do „Rejestru żłobków i klubów dziecięcych” na terenie miasta Myszkowa 
 • określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Myszków i jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także wskazania organu do tego uprawnionego 
 • zmiany Uchwały Nr XXXIII/141/20 z dnia 27 kwietnia 2020r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania zmienionej Uchwałą Nr LXXII/543/24 z dnia 20 lutego 2024r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania zmienionej 
 • wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w nieruchomości zabudowanej położonej w Myszkowie obręb Myszków 
 • wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami 
 • wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy w trybie bezprzetargowym 
 • przyjęcia planów pracy komisji Rady Miasta w Myszkowie na 2024r. 
 • wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej zasób Gminy Myszków na czas oznaczony do trzech lat.

12. Informacja na temat interpelacji złożonych przez radnych w okresie międzysesyjnym.
13. Wnioski i oświadczenia radnych.
14. Zamknięcie obrad sesji.

20

CZE

2024

558

razy

czytano

15/3431

miastomyszkow.pl

Zdjęcie: Miasto Myszków z lotu ptaka.
Logo serwisu.
Zdjęcie: Galeria filmów.

Galeria zdjęć

Zdjęcie: Urząd Miasta Myszków
Zdjęcie: Galeria zdjęć.

Galeria filmów

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Newsletter

Ukryj moduł.