Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Myszków Rozwija możliwości

miastomyszkow.pl

Mapa

strony

Aktualności

Burmistrz z mieszkańcami ulicy Kochanowskiego

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Burmistrz z mieszkańcami ulicy Kochanowskiego

19 marca mieszkańcy  ulicy Kochanowskiego przyszli na spotkanie do Burmistrza Miasta Janusza Romaniuka, aby porozmawiać o ulicy, na której mieszkają. Burmistrz odpowiadał mieszkańcom na wszystkie zadawane  pytania, które nurtują ich tak długo. Jednym z pytań było, kiedy zakończy się budowa drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz wodociągu i tu padła odpowiedź, w październiku.
Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące budowa drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz wodociągu  jakie otrzymali mieszkańcy ulicy Kochanowskiego od Burmistrza Miasta Myszków:
Do dnia dzisiejszego nastąpiły następujące zdarzenia dotyczące tego zadania:
Decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego uzyskano w dniu 24.09.2004r.
Pod koniec 2007r. wykonano projekt budowlany i wykonawczy, kosztorysy inwestorskie oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót. Dokumentacja projektowa zawiera również projekty branżowe dotyczące rozwiązań kolizji projektowanej infrastruktury z istniejącą infrastrukturą (gaz, energetyka, telekomunikacja).
Dokumentacja projektowa zawierała również operat wodnoprawny oraz raport w zakresie oceny oddziaływania na środowisko.
Uzgodnienie projektu na Zespole Uzgodnień Dokumentacji nastąpiło w dniu 20.12.2007r.
W miesiącu grudniu 2007r. nastąpiło wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedmiotowego zadania (wydanie takiej decyzji trwa ok. 3 miesięcy z uwagi na obowiązujące przy tym procedury)
W miesiącu grudniu 2007r. uzyskano oświadczenia od właścicieli nieruchomości na dysponowanie przez Gminę Myszków na ich działkach terenem na cele budowlane.
Na dwie działki żadna z osób fizycznych nie mogła złożyć takich oświadczeń z uwagi na nieuregulowany stan prawny działek.
Zlecenie na regulację stanu prawnego dwóch działek geodeta otrzymał od osób regulujących stan prawny w miesiącu styczniu 2008r.
W dniu 19.02.2007r. uzyskaliśmy od Starosty Myszkowskiego opinię uzgadniającą warunki decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
W miesiącu marcu 2008r. uzyskaliśmy od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego opinię uzgadniającą warunki decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Do złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowę pozostaje jeszcze:
Zakończenie regulacji stanu prawnego przez geodetę dwóch działek z ujawnieniem zmian w księgach wieczystych – marzec 2008r.
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – marzec 2008r. oraz jej uprawomocnienie w miesiącu kwietniu br.
Uzyskanie oświadczeń od osób fizycznych, którzy będą właścicielami dwóch działek po regulacji stanu prawnego, na dysponowaniem terenem na cele budowlane przez Gminę Myszków – początek kwietnia br.
Złożenie wniosku o pozwolenie na budowę do Starosty Myszkowskiego – połowa kwietnia br.
Uzyskanie pozwolenia na budowę – połowa maja 2008r.
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych – połowa maja 2008r.
Zakończenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych – podpisanie umowy z wykonawcą – czerwiec 2008r.

Uwaga
1.  Założono, że wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nastąpi przed uprawomocnieniem się decyzji pozwolenie na budowę oraz przed terminem zawierania umowy o roboty budowlane.
2.  W przypadku wydania pozwolenia na budowę przez Starostę Myszkowskiego w krótszym terminie niż 30 dni istnieje możliwość skrócenia terminu zawarcia umowy o roboty budowlane.


Informacja dlaczego nie zostały wykonane w 2007r. kanalizacje ul. Kochanowskiego

Projekt przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007r. złożony przez Burmistrza Miasta Myszkowa nie przewidywał finansowania budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Kochanowskiego. Rada Miasta w Myszkowie uchwaliła limit wydatków z GFOŚGW na ten cel w wys.1 000 000,00zł. Finansowanie wydatków na opracowanie dokumentacji projektowej zostało zabezpieczone w ramach kosztów przygotowania inwestycji, czyli z budżetu miasta. W budżecie miasta na 2007r. nie zostały natomiast uchwalone limity wydatków na budowę drogi w tej ulicy.
Dzielenie zamówienia na części zgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych jest zabronione, co oznacza że należy opracować dokumentację projektową łącznie na budowę drogi i budowę kanalizacji. Opracowanie dokumentacji projektowej zostało zamówione w 2007r. i obejmowało nie tylko budowę kanalizacji, ale również budowę drogi. Trudno bowiem sobie wyobrazić zaprojektowanie w szczególności kanalizacji deszczowej bez zaprojektowania niwelety drogi. Ponadto wykonanie kanalizacji deszczowej bez budowy drogi mija się celem, gdyż kanalizacja nie spełnia wówczas swojej funkcji odwodnienia drogi, a ponadto jest ciągle poddana działaniu zanieczyszczaniu przez piasek pochodzący z nieutwardzonej drogi gruntowej.  Zaplanowanie środków finansowych przez Radę Miasta w Myszkowie w wydatkach  GFOŚiGW na 2007r. miało więc inny cel. Środki z GFOŚiGW niewydatkowane w danym roku w odróżnieniu od środków z budżetu miasta przechodzą na następny rok, przy czym zadysponowanie ich na konkretny cel wymaga uchwały Rady Miasta. Intencją Rady Miasta w Myszkowie było zabezpieczenie środków na budowę kanalizacji a nie na inne zadania związane z ochroną środowiska.
Dokumentacja projektowa została opracowana pod koniec 2007r. Pozostało uzyskanie pozwolenia na budowę. Gmina Myszków dysponując w tym czasie decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej i sanitarnej winna przed złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowę uzyskać: decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji ( termin uzyskania takiej decyzji wg pełnej procedury wynosi ok. 3 miesięcy) oraz dysponowanie terenem.
W miesiącu marcu 2008r.lub na początku kwietnia zostanie wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji.
  Projektant projektując promienie łuków od strony skrzyżowania z ul. Słowackiego nie był w stanie z uwagi na obowiązujące przepisy ominąć dwóch działek o nieuregulowanym stanie prawnym. Działki te nie wchodziły w istniejący pas drogowy – tzn. nie podlegały regulacji przez Gminę Myszków. Dlatego kilkakrotnie przeprowadzano rozmowy z osobami fizycznymi, których działki sąsiadują bezpośrednio z tym terenem. Gmina nie może wydatkować środków publicznych na regulację stanów prawnych działek osób fizycznych. Pod koniec stycznia osoby te wyraziły zgodę na regulację i ulokowały zlecenie u geodety. Z rozmów przeprowadzonych z geodetą wykonującym usługę dla tych osób wynika, że do końca marca 2008r. zmiany zostaną ujawnione w dokumentach geodezyjnych Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej przy Staroście Myszkowskim. Później pozostanie tylko wyrażenie zgody właścicieli na dysponowanie terenem przez Gminę Myszków dla celów budowlanych.
Należy zaznaczyć, że budowa drogi jest zadaniem inwestycyjnym, a nie remontem. Dlatego przygotowanie inwestycji do realizacji odbywa się wg innych zasad i przepisów. Końcowym efektem przygotowania inwestycji jest uzyskanie pozwolenia na budowę, a nie zgłoszenie rozpoczęcia robót budowlanych.

Przygotowanie inwestycji w sytuacji dysponowania terenem przez inwestora trwa około 1 roku. Natomiast, gdy inwestor w ramach przygotowania nabywa tereny lub uzyskuje zgodę przez właścicieli na ich dysponowanie z odroczonym wykupem (np. po zrealizowaniu inwestycji) trwa od 18 miesięcy do 2 lat. Biorąc ww. wyjaśnienia pod uwagę złożenie wniosku o pozwolenie na budowę nastąpi w kwietniu 2008r., co  nie odbiega od ww. standardu.

Burmistrz Romaniuk stwierdził, iż jest otwarty na tego typu spotkania oraz  że sam osobiście mógł wyjaśnić mieszkańcom problem budowy drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz wodociągu w ul. Kochanowskiego.

23

WRZ

2014

3761

razy

czytano

1509/2736

miastomyszkow.pl

Zdjęcie: Miasto Myszków z lotu ptaka.
Logo serwisu.
Zdjęcie: Galeria filmów.

Galeria zdjęć

Zdjęcie: Urząd Miasta Myszków
Zdjęcie: Galeria zdjęć.

Galeria filmów

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Newsletter

Ukryj moduł.