Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Myszków Rozwija możliwości

miastomyszkow.pl

Mapa

strony

Miasto

Inwestycje i projekty w mieście

Inwestycje oraz projekty ze środków unijnych

"Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Myszkowa - etap I i II"

O projekcie

 1. Charakterystyka Funduszu i Programu

Fundusz Spójności

Fundusz Spójności powstał na mocy Traktatu z Maastricht o utworzeniu Unii Europejskiej i został powołany w celu zmniejszania różnic w poziomie gospodarczo-społecznym krajów i regionów Unii Europejskiej. Stąd Środki Funduszu Spójności są kierowane do państw członkowskich, w których produkt narodowy brutto (PNB) na jednego mieszkańca jest niższy niż 90 % średniej w państwach Unii Europejskiej, oraz w których opracowany został program zmierzający do spełnienia kryteriów konwergencji ustalonych w art. 104 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską. W przypadku, gdy kraj członkowski nie dotrzyma programu konwergencji dla unii gospodarczej i walutowej, przyznane fundusze mogą zostać wstrzymane.
Pomoc z Funduszu Spójności ma zasięg krajowy, a nie regionalny jak w przypadku funduszy strukturalnych. Celem nadrzędnym funduszu jest wzmacnianie spójności społecznej i gospodarczej Unii poprzez finansowanie dużych projektów tworzących spójną całość w zakresie ochrony środowiska i infrastruktury transportowej.

Współfinansowanie z Funduszu Spójności mogą uzyskać inwestycje z takich dziedzin jak:

 • poprawa jakości wód powierzchniowych
 • polepszenie jakości i dystrybucji wody przeznaczonej do picia
 • racjonalizacja gospodarki odpadami i ochrona powierzchni ziemi
 • poprawa jakości powietrza
 • zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego
 • Maksymalne dofinansowanie to 85% wydatków publicznych lub innych równoważnych wydatków (tzw. wydatków kwalifikowanych). Strona polska musi zagwarantować co najmniej 15% środków na pozostałe finansowanie, z jednego lub kilku źródeł. W ramach jednego projektu nie można korzystać jednocześnie z pomocy finansowej z Funduszu Spójności oraz funduszy strukturalnych.

Program Infrastruktura i Środowisko.

Decyzją z dnia 7 grudnia 2007 r. Komisja Europejska zatwierdziła Program Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. Wielkość środków unijnych zaangażowanych w realizację programu wynosi prawie 28 miliardów euro, co stanowi ok. 42 proc. całości środków polityki spójności w Polsce. W ramach programu realizuje się duże inwestycje infrastrukturalne w zakresie ochrony środowiska, transportu, energetyki, kultury i dziedzictwa narodowego, ochrony zdrowia oraz szkolnictwa wyższego.
Celem programu jest poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej.

 

W ramach programu realizowanych jest 15 priorytetów, w tym gospodarka wodno-ściekowa. W ramach tego priorytetu głównym celem jest wyposażenie (do końca 2015 r.) aglomeracji powyżej 15 tys. RLM w systemy kanalizacji oraz oczyszczalnie ścieków zgodnie z wymogami dyrektywy Rady 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych.

 

Głównymi beneficjentami w ramach priorytetu są przede wszystkim jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz podmioty świadczące usługi wodno-ściekowe w ramach realizacji obowiązków własnych gmin.
 1. Opis projektu
Przyznane dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności umożliwi Gminie Myszków realizację projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Myszkowa etap I i II" w ramach, którego po rozszerzeniu jego zakresu zostanie wybudowane:  7,11 km kanalizacji sanitarnej, 1,93 km kanalizacji deszczowej, 430 sztuk przyłączy kanalizacji sanitarnej, 7 przepompowni ścieków, separator substancji ropopochodnych oraz wylot kanalizacji deszczowej do rzeki Czarna Struga.
Bez uzyskania dotacji realizacja projektu trwałaby znacznie dłużej, obciążając bezpośrednio budżet Gminy Myszków.
Projekt po rozszerzeniu o budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Kolejowej, obejmuje następujące zadania inwestycyjne, tj :
 
1. budowę kanalizacji sanitarnej w Myszkowie w ulicach Mrzygłodzka, Krótka, Jedwabna, Różana, Odlewnicza - co umożliwi odprowadzanie ścieków z nieskanalizowanych dotychczas budynków do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w ul. 1 Maja i dalej na oczyszczalnię ścieków w Myszkowie,
 
2. budowę kanalizacji sanitarnej w Myszkowie w ulicach : Korczaka, Lotnicza, Powstania Styczniowego, Wojska Polskiego, Lipowa, Dywizjonu 303, oraz budowę kanalizacji deszczowej w ulicach: Powstania Styczniowego, Korczaka, Lotnicza - kanalizacja sanitarna będzie odprowadzała ścieki do istniejącej kanalizacji zlokalizowanej w ul. Al. Wolności i dalej na oczyszczalnię ścieków w Myszkowie. Kanalizacja deszczowa odprowadzać będzie wody opadowe do istniejącej kanalizacji deszczowej, które dalej będą odprowadzane do cieku wodnego „Od Będusza” poprzez separator substancji ropopochodnych,
 
3. budowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ulicy Kolejowej - co umożliwi odprowadzanie ścieków z nieskanalizowanych dotychczas budynków do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w ul. 1 Maja i dalej na oczyszczalnię ścieków w Myszkowie.
 
Po wyłonieniu wykonawców robót budowlanych dla zadania 1 i 2 w projekcie wystąpiły oszczędności.  Aby wykorzystać choć część tych oszczędności uzyskano zgodę Ministerstwa Środowiska na rozszerzenie dotychczasowego zakresu projektu o zadanie polegające na budowie kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ulicy Kolejowej.
W dniu 29.01.2013 r. podpisano aneks do umowy o dofinansowanie z dnia 14.10.2009 r. rozszerzający jego zakres, co oznacza pozyskanie dodatkowych środków z Unii Europejskiej na dofinansowanie tego zadania w wysokości 868.856,20 zł.
 
 1. Cele projektu

Głównym celem projektu jest;

 • wyposażenie aglomeracji Myszków w zbiorczy system kanalizacji sanitarnej zgodnie z wymogami dyrektywy Rady 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych,
 • poprawa jakości wód powierzchniowych, a przez to i podziemnych,
 • poprawa stanu środowiska,
 • poprawa warunków życia mieszkańców,
 • wzrost atrakcyjności terenu miasta ,
 • zwiększenie ruchu turystycznego,
Obecnie do kanalizacji ścieki odprowadza 68 % mieszkańców Myszkowa w wyniku inwestycji przewiduje się odbieranie ścieków od 92 % mieszkańców (w roku 2012). Nastąpi to poprzez podłączenie do sieci kanalizacyjnej nowych mieszkańców i podmiotów gospodarczych.
 1. Finansowanie projektu zgodnie z podpisaną umową Nr 6/2009 z dnia 14.10.2009 r.
 • wartość projektu: 16 308 156,00 zł
 • Gmina Myszków: 2 552 255,21 zł
 • pożyczka z WFOSiGW: 4 497 408,00 zł
 • Fundusz Spójności: 9 258 492,79 zł
 • % procentowy udział Funduszu Spójności: 56,77 %

     5.  Finansowanie projektu zgodnie z aneksem z dnia 29.01.2013 r. (tj. po zakończeniu realizacji robót budowlanych w ramach zadania nr 1 w dzielnicy Ciszówka i zadania nr 2 w dzielnicy Mijaczów oraz po włączeniu do projektu budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Kolejowej).

 • wartość projektu: 9 207 183,16 zł 
 • Gmina Myszków: 2 831 733,76 zł 
 • pożyczka z WFOSiGW: 1 123 460,00 zł 
 • Fundusz Spójności: 5 251 989,40 zł 
 • % procentowy udział Funduszu Spójności: 57,04 %
Zdjęcie: Miasto Myszków z lotu ptaka.
Logo serwisu.
Zdjęcie: Galeria filmów.

Galeria zdjęć

Zdjęcie: Urząd Miasta Myszków
Zdjęcie: Galeria zdjęć.

Galeria filmów

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Newsletter

Ukryj moduł.