Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Myszków Rozwija możliwości

miastomyszkow.pl

Mapa

strony

Miasto

Inwestycje i projekty w mieście

Inwestycje oraz projekty ze środków unijnych

"Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Myszkowa - etap I i II"

Realizacja projektu

Realizacja projektu

Zgodnie z unijnymi wymaganiami, realizacja każdego projektu wymaga powołania specjalnej struktury, która będzie odpowiedzialna za przygotowanie, organizację i monitorowanie realizacji projektu na płaszczyźnie technicznej, finansowej i prawno - organizacyjnej. W przypadku przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Spójności, rolę takiej struktury organizacyjnej pełni Jednostka Realizująca Projekt (JRP).

„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Myszkowa etap I i II" 
Gmina Myszków, Jednostka Realizująca Projekt 

42-300 Myszków ul. Kościuszki 26
Tel.+48/34/313-26-82 wew. 153, Fax:+48/34/313-26-82, e-mail: jrp@miastomyszkow.pl
Imię
i nazwisko
Telefon
Pełnomocnik ds. realizacji Projektu Measure Authorising Officer – MAO Andrzej Hagno 34 3132682 wew. 169
Kierownik Jednostki Realizującej Projekt Mirosław Cybul 34 3132682 wew.153
Specjalista ds. finansowo - organizacyjnych Joanna Cesarz 34 3132682 wew.153
  1. Kalendarium inwestycji

grudzień 2008 r. złożenie przez Gminę Myszków wniosku o dofinansowanie, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, oś priorytetowa I – gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1 - gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM na realizację projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie miasta Myszkowa etap I i II”,
23.06.2009 r.  Potwierdzenie Ministerstwa Środowiska o przyznaniu dofinansowania dla Projektu,
14.10.2009 r.  Podpisanie umowy o dofinansowanie dla realizacji Projektu,
07.12.2009 r.  Powołanie Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (Measure Authorising Officer - MAO)
07.12.2009 r.  Powołanie Jednostki Realizującej Projekt, grudzień 2009 r nabór pracowników do Jednostki Realizującej Projekt,
29.04.2010 r.  Podpisanie umowy z Wykonawcą dla dzielnicy Ciszówka,
11.05.2010 r.  Przekazanie placu budowy w dzielnicy Ciszówka,
31.05.2011 r.  Podpisanie umowy z Wykonawcą dla dzielnicy Mijaczów,
13.06.2011 r.  Przekazanie placu budowy w dzielnicy Mijaczów,
29.07.2011 r.  Rzeczowe zakończenie i odbiór robót budowlanych w dzielnicy Ciszówka,
31.05.2012 r.  Rzeczowe zakończenie i odbiór robót budowlanych w dzielnicy Mijaczów,
30.07.2012 r.  Informacja Ministerstwa Środowiska o możliwości wykorzystania oszczędności w Projekcie na rozszerzenie jego zakresu,
18.09.2012 r.  Podpisanie umowy z Wykonawcą robót  budowlanych w ulicy Kolejowej,
26.09.2012 r.  Przekazanie placu budowy w ulicy Kolejowej,
06.11.2012 r.  Zgoda Ministerstwa Środowiska na rozszerzenie Projektu, 
29.01.2013 r.  Podpisanie aneksu  do umowy o dofinansowanie z dnia 14.10.2009 r. rozszerzającego zakres Projektu o budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Kolejowej,
23.09.2013 r.  Rzeczowe zakończenie i odbiór robót budowlanych w ulicy Kolejowej, 
Trwa proces przyłączania się mieszkańców do kanalizacji sanitarnej.

W ramach Projektu łącznie zostało wybudowane:
• 7,11 km kanalizacji sanitarnej, 
• 1,93 km kanalizacji deszczowej, 
• 430 sztuk przyłączy kanalizacji sanitarnej (sięgacze od kanału głównego do granic posesji) o długości 2,20 km,
• 7 przepompowni ścieków
• 1 separator substancji ropopochodnych
• wylot kanalizacji deszczowej do rzeki Czarna Struga. 

Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Ciszówka:

11.05.2010 r. Przekazanie placu budowy.
17.05.2010 r. Rozpoczęcie budowy kanalizacji w ulicy Jedwabnej. Roboty posuwają się wolno ze względu na brak możliwości wyeliminowania z ruchu ulicznego dużych samochodów ciężarowych i bardzo wysoki poziomo wód gruntowych co powoduje konieczność ciągłego odwadniania wykopów za pomocą igłofiltrów.
15.09.2010 r. Rozpoczęcie robót w ulicy Mrzygłodzkiej.
18.09.2010 r. Rozpoczęcie robót w ulicy Krótkiej.
20.10.2010 r. Rozpoczęcie robót w ulicy Różanej.
27.10.2010 r. Rozpoczęto roboty związane z przewiertem pod rzeką Czarna Struga.
05.11.2010 r. Przerwano roboty związane z przewiertem z uwagi na niższy niż projektowany poziom dna rzeki i konieczność przejścia pod dnem o około 1,00 m głębiej niż zaprojektowano. Pogłębienie wykopu spowodowało ogromny napływ wody gruntowej, której poziomu nie udało się obniżyć bez wbijania bardzo drogich ścianek szczelnych z tzw. larsenów.
09.11.1010 r. Rozpoczęto roboty związane z przejściem kanalizacją pod torami kolejowymi w ulicy Krótkiej.
15.11.2010 r. Zakończono budowę kanalizacji w ulicy Mrzygłodzkiej i rozpoczęto odtwarzanie nawierzchni jezdni.
29.11.2010 r. Podjęto decyzję o przeprojektowaniu przejścia kanalizacją pod rzeką Czarna Struga na przejście nad rzeką kanałem tłocznym podwieszonym do konstrukcji mostu z dodatkową przepompownią w rejonie rzeki i zasypaniu wykonanych komór przewiertowych. Przesunięto termin zakończenie zadania na 30.04.2011 r.
07.12.2010 r. Zakończono wykonywanie przewiertu pod torami kolejowymi.
14.12.2010 r. Zmontowano przepompownię P-J2 przy ulicy Jedwabnej (początek ulicy 8-Marca). Zakończono budowę kanalizacji w ulicy Jedwabnej.
24.01.2011 r. Zakończono montaż kanalizacji w ulicy Krótkiej. Rozpoczęto odtwarzanie nawierzchni jezdni.
01.03.2011 r. Wznowiono roboty po okresie zimowym. Rozpoczęto budowę kanalizacji w ulicy Odlewniczej.
07.03.2011 r. Zakończono budowę kanalizacji w ulicy Różanej.
30.03.2011 r. Zakończono budowę kanalizacji w ulicy Odlewniczej.
06.04.2011 r. Zamontowano zbiornik przepompowni P-J1 przy ulicy Waryńskiego.
30.04.2011 r. Ze względu na brak pozwolenia na budowę na przekroczenie rzeki Czarna Struga kanałem tłocznym podwieszonym do konstrukcji mostu przesunięto termin zakończenia zadania na 31.07.2011 r.
18.07.2011 r. Wznowiono roboty związane z przekroczeniem rzeki Czarna Struga po wykonaniu projektu zamiennego i uzyskaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę według tego projektu.
20.07.2011 r. Zamontowano zbiornik przepompowni P-M4 w ulicy Mrzygłodzkiej na południowym brzegu rzeki Czarna Struga.
21.07.2011 r. Podwieszono przewód tłoczny w rurze termoizolacyjnej do konstrukcji mostu.
22.07.2011 r. Zamontowano zbiornik przepompowni P-M1 w ulicy Mrzygłodzkiej (na północny brzegu rzeki Czarna Struga).
23.07.2011 r. Zamontowano wyposażenie przepompowni P-M1 i P-M4.
25.07.2011 r. Zakończono wszystkie roboty objęte kontraktem.
29.07.2011 r. Dokonano odbioru końcowego całości robót objętych kontraktem, wykonanych w dzielnicy Ciszówka.
Trwa proces przyłączania się mieszkańców do kanalizacji sanitarnej.

Zadanie obejmowało budowę kanalizacji sanitarnej w Myszkowie w ulicach Mrzygłodzka, Krótka, Jedwabna, Różana, Odlewnicza, co umożliwiło odprowadzanie ścieków z budynków położonych przy nieskanalizowanych dotychczas ulicach do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w ul. 1 Maja i dalej na oczyszczalnię ścieków w Myszkowie. 

Wykonany zakres rzeczowy to:
• kanalizacja sanitarna o długości 4,29 km, w tym grawitacyjna o długości 2,83 km i tłoczna o długości 1,46 km,
• cztery przepompownie ścieków w ulicach Jedwabnej, Mrzygłodzkiej, Waryńskiego,
• przyłącza kanalizacyjne (sięgacze od kanału głównego do granic posesji) w ilości 240 sztuk o długości 1,28 km.

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w dzielnicy Mijaczów:

05.05.2011 r. Otwarto oferty na wykonanie robót budowlanych II etapu.
31.05.2011 r. Podpisano umowę z wyłonionym w wyniku przetargu wykonawcą robót: Przedsiębiorstwem Usługowo Handlowo Produkcyjnym  AKWA Radosław Pietrucha sp.j. Termin zakończenia robót II etapu 15.04.2012 r.
13.06.2011 r. Przekazano wykonawcy plac budowy.
14.06.2011 r. Rozpoczęto roboty budowlane.
Na dzień 31.12.2011 r. wykonano 85% długości kanalizacji sanitarnej i 80% długości kanalizacji deszczowej. Odtworzono część nawierzchni jezdni po wykopach kanalizacyjnych.
31.05.2012 r. Dokonano odbioru końcowego całości robót etapu II.
18.07.2012 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Myszkowie potwierdził przyjęcie wybudowanej kanalizacji do użytkowania, tym samym mieszkańcy mogą przystąpić do przyłączania się zgodnie z procedurą zatwierdzoną przez Burmistrz Miasta Myszkowa.
Trwa proces przyłączania się mieszkańców do kanalizacji sanitarnej.

Zadanie obejmowało budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Myszkowie w ulicach Korczaka, Lotnicza, Powstania Styczniowego, Wojska Polskiego, Lipowa, Dywizjonu 303. Kanalizacja sanitarna umożliwia odprowadzanie ścieków z budynków położonych przy nieskanalizowanych dotychczas ulicach do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w ul. Al. Wolności i dalej na oczyszczalnię ścieków w Myszkowie. 

Z kolei wybudowana kanalizacja deszczowa umożliwia odprowadzenie wód deszczowych z osiedla częściowo do kanalizacji deszczowej w  ul. Al. Wolności, a  częściowo bezpośrednio do cieku wodnego „Od Będusza”. 

Na wlocie kanalizacji do tego cieku wybudowany został separator substancji ropopochodnych.

Wykonany zakres rzeczowy to:
• kanalizacja sanitarna o długości 2,35 km, w tym grawitacyjna o długości 2,00 km i tłoczna o długości 0,35 km,
• trzy przepompownie ścieków w ulicach Korczaka, Lotniczej i Wojska Polskiego,
• przyłącza kanalizacyjne (sięgacze od kanału głównego do granic posesji) w ilości 139 sztuk długości 0,66 km,
• kanalizację deszczową o długości 0,97 km
• jeden separator substancji ropopochodnych w ulicy Lotniczej.

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Kolejowej.

30.07.2012 r. Informacja Ministerstwa Środowiska o możliwości wykorzystania oszczędności w Projekcie na rozszerzenie jego zakresu.

18.09.2012 r. Podpisanie umowy z z wyłonionym w wyniku przetargu wykonawcą robót: 
Konsorcjum Firm: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych „Myszków” 
Sp. z o.o. i P.P.H.U. „Prosper – Instalbud Eko” s. c. 
Termin zakończenia robót w ul. Kolejowej 30.09.2013 r..
26.09.2012 r. Przekazano wykonawcy plac budowy i rozpoczęto roboty budowlane.
06.11.2012 r. Uzyskano zgodę Ministerstwa Środowiska na rozszerzenie Projektu.
Na dzień 31.12.2012 r. wykonano w 100 % wylot kanalizacji deszczowej do rzeki Czarna Struga, 16,44 % długości kanalizacji deszczowej i 19,27 % długości kanalizacji sanitarnej Ø200,
29.01.2013 r. Podpisano aneks  do umowy o dofinansowanie z dnia 14.10.2009 r. rozszerzający zakres Projektu o budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Kolejowej.
23.09.2013 r. Rzeczowe zakończenie i odbiór robót budowlanych w ulicy Kolejowej.                  

Trwa proces przyłączania się mieszkańców do kanalizacji sanitarnej.

Zadanie obejmowało budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Kolejowej. Kanalizacja sanitarna pozwala na odprowadzanie ścieków z budynków położonych w ulicy Kolejowej do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w ul. Mrzygłodzkiej, a następnie przez przepompownię ścieków do kanalizacji w ul. 1 Maja i dalej na oczyszczalnię ścieków w Myszkowie. 

Wybudowana kanalizacja deszczowa umożliwia odprowadzanie wód deszczowych z ul. Kolejowej i części ul. Mrzygłodzkiej do rzeki Czarna Struga.

Wykonany zakres rzeczowy zadania to:
• kanalizacja sanitarna o długości 0,47 km,
• przyłącza kanalizacyjne (sięgacze od kanału głównego do granic posesji) w ilości 51 sztuk, długość 0,26 km,
• kanalizacja deszczowa o długości 0,96 km,
• wylot kanalizacji deszczowej do rzeki Czarna Struga.

 
Zdjęcie: Miasto Myszków z lotu ptaka.
Logo serwisu.
Zdjęcie: Galeria filmów.

Galeria zdjęć

Zdjęcie: Urząd Miasta Myszków
Zdjęcie: Galeria zdjęć.

Galeria filmów

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Newsletter

Ukryj moduł.