Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Myszków Rozwija możliwości

miastomyszkow.pl

Mapa

strony

Mieszkańcy

Ochrona środowiska

Odpady

Odpady komunalne

Informacje ogólne i druki do pobrania

Informacje ogólne i druki do pobrania

Każdy właściciel nieruchomości zamieszkałych zobowiązany jest dostarczyć do Urzędu Miasta w Myszkowie wypełnioną Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w terminie do:
1) 14 dni od dnia zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca dla nowych nieruchomości,
2) w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. 

Druk deklaracji do pobrania

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości uiszczają bez wezwania miesięcznie, do 20 dnia każdego miesiąca z góry na indywidualny rachunek bankowy otrzymany z Gminy – sugerujemy płatność przelewem.

Obowiązująca od 1 sierpnia 2024 roku stawka miesięczna to:

  • 35,00 złotych miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Na podstawie uchwał Rady Miasta w Myszkowie, od miesiąca maja 2020 r. obowiązują zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

- zwolnienie z części opłaty dla rodzin wielodzietnych (Karta Dużej Rodziny) - zwolnienie w wysokości 3 zł od stawki obowiązującej (tj. 35,00 zł) za mieszkańca będącego członkiem rodziny wielodzietnej, 

- zwolnienie z części opłaty właścicieli nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej kompostujących odpady w przydomowych kompostownikach - 1,30 zł od stawki obowiązującej (tj. 35,00 zł) za mieszkańca. Nieruchomości posiadające kompostowniki będą musiały oddać poj. na odpady BIO.

Podstawą naliczenia zwolnienia jest złożenie nowej deklaracji.


Na terenie gminy Myszków funkcjonuje Punkt Obsługi Klienta.

Lokalizacja Punktu: Myszków, ul. Prusa 70, tel. 34 313 23 24, mail: bok@saniko.pl
Godziny otwarcia punktu: od poniedziałku do piątku ( za wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy ) od godz. 7.00 do godz. 15.00.

Punkt m. in. przyjmuje zgłoszenia od właścicieli nieruchomości objętych usługą w przypadku niewłaściwego świadczenia usługi przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, przyjmuje zgłoszenia dotyczące zapotrzebowania na pojemniki do gromadzenia odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne oraz pojemników do gromadzenia odpadów zielonych ulegających biodegradacji w zabudowie wielolokalowej. W Punkcie mieszkańcy zabudowy jednorodzinnej mogą pobierać worki do selektywnej zbiórki, w tym na odpady zielone.

W zamian za uiszczoną opłatę w zabudowie jednorodzinnej są odbierane sprzed posesji:

1) odpady zmieszane – dwa razy w miesiącu co dwa tygodnie;  
2) odpady zbierane selektywnie: papier, szkło, tektura, metal, tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe i opakowania wielomateriałowe – jeden raz w miesiącu;
3) odpady ulegające biodegradacji spożywcze – dwa razy w miesiącu co dwa tygodnie;
4) odpady zbierane selektywnie: popiół z palenisk domowych - jeden raz w miesiącu z zachowaniem zasady nie częściej niż co trzy tygodnie i nie rzadziej niż co cztery tygodnie w okresie od kwietnia do września oraz dwa razy w miesiącu co dwa tygodnie w okresie od października do marca;
5) sezonowe odpady zbierane selektywnie: odpady zielone – dwa razy w miesiącu co dwa tygodnie w okresie od kwietnia do listopada;
6) zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe – jeden raz w roku w II półroczu każdego roku.
Zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, Wykonawca zobowiązany jest odebrać bezpośrednio sprzed nieruchomości zamieszkałej zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów z nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej.

W zamian za uiszczoną opłatę w zabudowie wielolokalowej odpady zmieszane oraz odpady zbierane selektywnie są odbierane zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów z nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielolokalowej:

  • sezonowe odpady zbierane selektywnie: odpady zielone - jeden raz na  tydzień  w okresie od kwietnia do listopada. Ustala się, że w zabudowie wielolokalowej pojemnik na odpady zielone jest podstawiany na zgłoszenie w Punkcie Obsługi Klienta przez właściciela/zarządcę nieruchomości w ilości proporcjonalnej do liczby budynków wielolokalowych: jeden raz w tygodniu przysługuje jeden pojemnik 1100 l w ilości przeliczonej na jeden budynek u jednego właściciela,
  • zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe – jeden raz w miesiącu sprzed altan śmietnikowych na terenie zabudowy wielolokalowej.

Na zgłoszenie właściciela nieruchomości zamieszkałej raz do roku w ramach opłaty za odbiór odpadów komunalnych przysługuje odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych z remontów stanowiących odpady komunalne.

Ustala się, że pojemnik na odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne jest podstawiany na zgłoszenie w Punkcie Obsługi Klienta przez właściciela nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej w ilości proporcjonalnej do liczby gospodarstw domowych: jeden pojemnik 1100 l w ilości przeliczonej na jedno gospodarstwo, natomiast w przypadku zabudowy wielolokalowej w ilości jeden pojemnik 1100 l na jedno gospodarstwo domowe.

Informacja - deklaracje dla braku selektywnej zbiórki odpadów

Mieszkańcy, którzy nie zadeklarowali selektywnej zbiórki odpadów proszeni są o składanie nowych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Obowiązek ustawowy.

Zdjęcie: Miasto Myszków z lotu ptaka.
Logo serwisu.
Zdjęcie: Galeria filmów.

Galeria zdjęć

Zdjęcie: Urząd Miasta Myszków
Zdjęcie: Galeria zdjęć.

Galeria filmów

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Newsletter

Ukryj moduł.