Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Myszków Rozwija możliwości

miastomyszkow.pl

Mapa

strony

Miasto

Inwestycje i projekty w mieście

Inwestycje oraz projekty ze środków unijnych

Dostęp do internetu myszkowskich jednostek oświatowych oraz rodzin zagrożonych wykluczeniem

Opis projektu

Projekt będzie realizowany w okresie od  01.02.2011 do 30.09.2013.

Założenia projektu:

 • dostęp do Internetu, pokrycie kosztów dostarczenia, instalacji i serwisowania sprzętu komputerowego
 • opracowanie PT i budowa infrastruktury (zaprojektuj – wybuduj)
 • zakup Internetu
 •  zakup usługi przeprowadzenia szkoleń z obsługi komputera oraz korzystania z Internetu dla użytkowników końcowych projektu
 • dofinansowanie promocji projektu na obszarze objętym projektem
 • utworzenie portalu internetowego
 • zapewnienie nadzoru nad realizacja projektu
 • zapewnienie nadzoru na utrzymanie trwałości projektu

Jednostki podległe Beneficjentowi: (zakup stanowisk  komputerowych)    
1. Przedszkola Publiczne Nr 1,2,3,4,5,6 – 30 stanowiska (po 5 na jedno Przedszkole)    
2. Oddziały Przedszkolne  - (3 Oddziały ) – 3 stanowiska (po 1 dla każdego Oddziału)
3. Szkoła Podstawowa Nr 1 – 7 stanowisk
4. Gimnazjum Nr 1– 8 stanowisk    
5. Szkoła Podstawowa Nr 2– 10 stanowisk
6. Gimnazjum Nr 2 – 10 stanowisk    
7. Szkoła Podstawowa Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. T. Kościuszki– 10 stanowisk
8. Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3– 10 stanowisk
9. Gimnazjum Specjalne Nr 3– 10 stanowisk
10. Ponadgimnazjalna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy dla uczniów upośledzonych w stopniu umiarkowanym, znacznym lub z niepełno sprawnościami sprzężonymi – 10 stanowisk
11. Szkoła Podstawowa Nr 4 – 10 stanowisk
12. Gimnazjum nr 4 – 10 stanowisk
13. Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. H. Sienkiewicza– 10 stanowisk
14. Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 5 – 10 stanowisk
15. Szkoła Podstawowa Nr 6 – 10 stanowisk    
16. Szkoła Podstawowa Nr 7 im. J. Brzechwy – 10 stanowisk    
17. Szkoła Podstawowa Nr 8 – 10 stanowisk    
18. Miejski Dom Kultury w Myszkowie – 10 stanowisk
19. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – 10 stanowisk
20. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna – 10 stanowisk    

Rola działań koordynacyjnych:
• Wsparcie procesu edukacji
• Ograniczenie zjawiska wykluczenia cyfrowego we wszystkich grupach społecznych i wiekowych poprzez otwarty dostęp do  pracowni i świetlic komputerowych dla mieszkańców nie objętych wsparciem w projekcie 

Uzasadnienie:
• Skala wykluczenia cyfrowego w Gminie większa  niż ilość gospodarstw domowych zaplanowanych do objęcia wsparciem. 
• Dotarcie do wszystkich zagrożonych wykluczeniem z powodu sytuacji materialnej czy też niepełnosprawności
• Dzieci i młodzież z rodzin ubogich będą mogły korzystać nieodpłatnie z dostępu do Internetu - ograniczania dysproporcji w dostępie do wiedzy, umiejętności korzystania z Internetu, wsparcie walki z marazmem społecznym wśród najmłodszych

Promocja:

 • Informacja wraz z logotypem UE oraz POIG na stronach internetowych beneficjenta na temat projektu; źródła finansowania i wysokości dotacji
 • Tablica pamiątkowa z logo UE i POIG
 • Druk materiałów promocyjnych
 • Informacja w mediach: prasa, radio, telewizja regionalna
 • Spotkania informacyjne dla pracowników i mieszkańców Gminy
 • Umieszczenie naklejek z logo UE i POIG na sprzęcie

Szkolenia:

 • Prowadzenie szkoleń przez profesjonalną firmę szkoleniową
 • Zakres szkoleń: obsługa komputera, obsługa Internetu, dostęp do portali informacyjnych,  e-aplikacje
 • Szkolenia skierowane dla dzieci, młodzieży  oraz osób dorosłych – odrębne wiekowe grupy szkoleniowe
 • Liczba  przeszkolonych beneficjentów końcowych na komputerach w :

- jednostkach podległych beneficjentowi– 500 osób (uczniowie, wychowankowie placówek opiekuńczo wychowawczych)
-  gospodarstwach domowych – 100 osób

Inżynier Projektu (IP):

 • wsparcie beneficjenta;
 • w przygotowaniu przetargu na zakup sprzętu wraz z niezbędnym oprogramowaniem
 • nadzór na prawidłową i terminową dostawa i instalacją sprzętu
 • wykonawcy sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu (tryb zaprojektuj – wybuduj)
 • w wyłonieniu OW i  firm odpowiedzialnych za szkolenia  i promocję
 • nadzór nad prawidłowością i terminowością realizacji szkoleń i terminową promocją projektu
 • raportowanie do beneficjenta postępów realizacji wszystkich etapów projektu
 • bieżące monitorowanie wskaźników projektu

Operator Wykonawczy (OW):

 • zakup hurtowego dostępu do Internetu oraz dostarczenie go do uprawnionych gospodarstw domowych;
 • dystrybucja sprzętu komputerowego;
 • administrowanie podległą infrastrukturą,  bieżące utrzymanie łączy internetowych (remonty, modernizacja, naprawa);
 • kontrola i bieżące serwisowanie wydanych zestawów komputerowych w zakresie sprzętu, oprogramowania, oplombowania zestawów;
 • udzielenie wsparcia użytkownikom w sprawach związanych ze sprzętem oraz oprogramowaniem;
 • ubezpieczenie sprzętu komputerowego
 • podpisanie z użytkownikami indywidualnymi umów cywilno prawnych na użytkowanie sprzętu
 • nadzór nad prawidłowym korzystaniem z sygnału internetowego (przeciwdziałanie nieuprawnionemu korzystaniu z sygnału);
 • odpowiedzialność za odzyskanie sprzętu w razie nieprawidłowego użytkowania przez beneficjentów końcowych;

Techniczne problemy dotarcia do grup docelowych:
Jednostki podległe beneficjentowi  nie posiadają technicznych możliwości dostępu do Internetu, z uwagi na:

 • dużą odległość od urządzeń aktywnych operatorów komercyjnych (ponad 3km);
 • niską jakość istniejącej sieci: mała pojemność kabli miedzianych, dostarczanie usług głosowych przy wykorzystaniu urządzeń zwielokrotniających (PCM) oraz NMT (radiowy dostęp do usług głosowych);
 • brak infrastruktury teletechnicznej;


Uwarunkowania społeczne i organizacyjne mogące negatywnie wpłynąć na projekt:

 • Ryzyko zbycia sprzętu komputerowego przez osoby objęte projektem –(przeciwdziałanie) zabezpieczenia prawne zawarte w umowach z beneficjentami końcowymi oraz regularne kontrole: patrz zadania OW;
 • Ryzyko niekompetencji użytkowników – ( ) szkolenia użytkowania sprzętu dla grupy docelowej;
 • Ryzyko braku doświadczenia w zarządzaniu systemami IT przez pracowników samorządowych – (  ) zaangażowanie IP i OW odpowiedzialnych za prawidłową realizację i trwałość  projektu;
 • Ryzyko braku zainteresowania udziałem w projekcie w grupie docelowej objętej projektem –( ): promocja projektu, kompletna informacja o założeniach projektu i korzyściach wynikających z udziału w projekcie, transparentne zasady wyłonienia grupy docelowej
 • Ryzyko nierzetelnego wykonawcy sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu – ( ) wysokie wymagania merytoryczne i doświadczenie w realizacji podobnych zadań stawiane na etapie przetargu

Neutralność technologiczna:
Rozwiązania technologiczne spełniają warunek zachowania neutralności technologicznej zgodnie z wymaganiami europejskimi zawartymi w: „Dyrektywie 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej. Projekt nie zaburza uczciwej konkurencji pomiędzy różnymi technologiami.  

Identyfikacja i liczebność grupy docelowej:
Nabór prowadzony przez MOPS w Myszkowie, przy współpracy ze Szkołami i przedszkolami:

 • gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej – 40 gospodarstw;
 • gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych- 60 gospodarstw w tym;
 • dzieci i młodzież ucząca się uprawniona do uzyskania stypendiów socjalnych – 60
 • osoby niepełnosprawne - 15
 • jednostki podległe beneficjentowi – 27 (w tym 15 Szkół)

  
Wnioskodawca - poprzez informacje pozyskane przez współpracujące instytucje - zna potrzeby grupy docelowej, jak również jej specyfiką. Dlatego też w ramach projektu na etapie przygotowawczym zostanie stworzony regulamin rekrutacji oraz powołane komisje rekrutacyjne. Na tym etapie również będą współpracować min. MOPS, MDK, MOSiR, M-PBP, przedszkola, szkoły jako instytucje najlepiej znające potrzeby i sytuację poszczególnych gospodarstw grupy docelowej. Udział w projekcie jednostek samorządu terytorialnego gwarantuje także, że nie będzie technicznych problemów dotarcia do grup docelowych, tj. problemów z podłączeniem internetu. 
 
Wnioskodawca jest świadomy ryzyka wykorzystania przez grupę docelową sprzętu niezgodnie z założeniami projektu lub wprost zbywania sprzętu. Dlatego też planowane są działania mające na celu likwidację/minimalizację zagrożeń poprzez współpracę z wcześniej wymienioną grupą instytucji. W celu osiągnięcia zaplanowanych w projekcie rezultatów zostaną zawarte z uczestnikami umowy, w których zostaną określone prawa i obowiązki stron, także w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa dla powierzonego sprzętu. Dodatkowo przeprowadzane będą wizje lokalne u beneficjentów ostatecznych. Umowy zawarte z beneficjentami ostatecznymi będą przewidywały takie uprawnienia dla przedstawicieli wnioskodawcy; umowy te będą przewidywać również możliwość odebrania powierzonego sprzętu w przypadku łamania warunków jego udostępnienia przez beneficjentów ostatecznych. Nad prawidłową realizacją projektu czuwać będzie cały zespół projektowy, a w szczególności Inżynier projektu, do którego obowiązków należeć będzie monitoring prawidłowości i terminowości działań przewidzianych w projekcie (w tym udział w   prac). Wnioskodawca zauważa także uwarunkowania społeczne i organizacyjne związane z brakiem motywacji oraz obawy i opory grupy docelowej związane z korzystaniem z nowych technologii. Problem ten ma być zneutralizowany poprzez planowane działania informacyjno -promocyjne oraz realizację zaplanowanych w projekcie szkoleń.
 
Wykonawcy projektu zostaną wyłonieni zgodnie z Prawem Zamówień Publicznym, co gwarantuje, że zostaną stworzone warunki uczciwej konkurencji (poprzez zastosowanie procedur przetargowych) oraz że projekt będzie realizowany zgodnie z zasadą równego traktowania konkurujących ze sobą technologii (neutralności technologicznej).

 

Zdjęcie: Miasto Myszków z lotu ptaka.
Logo serwisu.
Zdjęcie: Galeria filmów.

Galeria zdjęć

Zdjęcie: Urząd Miasta Myszków
Zdjęcie: Galeria zdjęć.

Galeria filmów

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Newsletter

Ukryj moduł.