Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Myszków Rozwija możliwości

miastomyszkow.pl

Mapa

strony

Urząd

Urząd Miasta

Wydziały Urzędu

Referat Nadzoru (RN)

Referat Nadzoru (RN)

Do zakresu działania Referatu Nadzoru należą w szczególności następujące zadania:
1. Nadzór nad realizacją inwestycji zgodnie z ustawą Prawo budowlane.
2. Udział w prowadzonych przetargach dotyczących przygotowania inwestycji oraz w komisjach odbiorowych.
3. Sporządzanie,weryfikacja i analizowanie kosztorysów inwestorskich.
4. Rozliczanie finansowe i techniczne (zgodnie z umowami) zadań inwestycyjnych prowadzonych przez Urząd Miasta.
5. Monitorowanie rynku dostawców/wykonawców.
6. Współdziałanie z wydziałami w zakresie przygotowania dokumentacji projektowej w tym określenie założeń technicznych do projektowania oraz udział w komisjach odbiorowych dokumentacji w zakresie opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji wykonawczej (tj. przedmiarów, kosztorysów inwestorskich) oraz kosztorysów ofertowych.
7. Reprezentowanie Zamawiającego przy wykonywanych na jego rzecz robotach budowlanych oraz sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, ochrony interesów Zamawiającego oraz współdziałanie z nim i wszystkimi uczestnikami procesu inwestycyjnego mając na względzie dotrzymanie postanowień umowy zawartej z Wykonawcą robót budowlanych.
8. Zapewnienie skuteczności nadzoru inwestorskiego dokonując kontroli jakości wykonywanych robót budowlanych, zabudowanych materiałów oraz postępu robót.
9. Sprawdzanie posiadania przez Wykonawcę robót budowlanych, wymaganych dokumentów w odniesieniu do przedmiotu zadania inwestycyjnego w szczególności w zakresie zastosowanych rozwiązań technicznych.
10. Udział w charakterze uczestnika w przekazaniu Wykonawcy robót budowlanych placu budowy.
11. Sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych oraz kontrola dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów.
12. Organizowanie i przeprowadzanie komisyjnego odbioru końcowego robót budowlanych.
13. Kontrolowanie rozliczeń finansowych za wykonane i odebrane roboty budowlane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.
14. Sprawdzanie operatu kolaudacyjnego zrealizowanej inwestycji, opracowanego przez Wykonawcę robót budowlanych i wydanie opinii o jego kompletności.
15. Nadzór i koordynacja nad realizacją innych umów i zleceń niż umowa o roboty budowlane, niezbędnych do zrealizowania zadania inwestycyjnego.
16. Prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem czynności wynikających z praw i obowiązków właściciela jednoosobowych spółek Gminy Myszków (MTBS Sp. z o.o. w Myszkowie, PUK „SANiKO” Sp. z o.o. w Myszkowie) w tym:
a) nadzór nad sprawozdawczością rad nadzorczych,
b) nadzór nad prawidłowością zwołania oraz przygotowania dokumentacji do odbycia Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników,
c) udział w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników,
d) nadzór i przygotowanie stosownych dokumentów w sprawach majątkowych spółek, w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego w formie aportu lub gotówki,
e) nadzór nad realizacja umów zawartych ze spółkami na dzierżawę lub użyczenie środków trwałych stanowiących własność gminy,
f) bieżący nadzór właścicielski w sprawach pomiędzy Właścicielem a Zarządami Spółek i Radami Nadzorczymi.

Zdjęcie: Miasto Myszków z lotu ptaka.
Logo serwisu.
Zdjęcie: Galeria filmów.

Galeria zdjęć

Zdjęcie: Urząd Miasta Myszków
Zdjęcie: Galeria zdjęć.

Galeria filmów

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Newsletter

Ukryj moduł.