Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Myszków Rozwija możliwości

miastomyszkow.pl

Mapa

strony

Miasto

Inwestycje i projekty w mieście

Inwestycje oraz projekty ze środków unijnych

"Uwolnić wiedzę, zwojować przyszłość"

Regulamin naboru pracowników

Regulamin naboru pracowników

Kliknij żeby powiększyć

REGULAMIN NABORU PRACOWNIKÓW

 1. Projekt Uwolnić wiedzę, zwojować przyszłość zakłada następującą strukturę zarządzania projektem:

 1. kierownik projektu - konkurs

 2. asystent projektu - umowa zlecenie

 3. specjalista ds. monitoringu - umowa zlecenie

 4. specjalista ds. rozliczeń – umowa zlecenie

Szkolni koordynatorzy - umowy zlecenia:

 1. szkolny koordynator projektu w Zespole Szkół Publicznych nr 1, ul. Leśna 1, 42-300 Myszków; wynagrodzenie 500,00zł (12 godz./mies.)

 2. szkolny koordynator projektu w Zespole Szkół Publicznych nr 2, ul. Jaworznicka 34, 42-300 Myszków; wynagrodzenie 400,00zł (10 godz./mies.)

 3. szkolny koordynator projektu w Zespole Szkół Publicznych nr 3, ul. Kościuszki 30, 42-300 Myszków; wynagrodzenie 500,00zł (12 godz./mies.)

 4. szkolny koordynator projektu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4, ul. Traugutta 43, 42-300 Myszków; wynagrodzenie 400,00zł (10 godz./mies.)

 5. szkolny koordynator projektu w Szkole Podstawowej nr 4, ul. Jedwabna 93, 42-300 Myszków; wynagrodzenie 280,00zł (7 godz./mies.)

 6. szkolny koordynator projektu w Zespole Szkół Publicznych nr 5, ul. Sikorskiego 20 a, 42-300 Myszków; wynagrodzenie 500,00zł (12 godz./mies.)

 7. szkolny koordynator projektu w Szkole Podstawowej nr 6, ul. Wapienna 2, 42-300 Myszków; wynagrodzenie 280,00zł (7 godz./mies.)

 8. szkolny koordynator projektu w Szkole Podstawowej nr 7, ul. Pińczycka 2, 42-300 Myszków; wynagrodzenie 280,00zł (7 godz./mies.)

 1. Przewiduje się zatrudnienie pracowników projektu na podstawie umowy o pracę i umowy zlecenie na czas realizacji Projektu (od 01.08.2010 r. do 31.07.2012 r.).

 1. Pracownicy zatrudniani na podstawie umowy zlecenia muszą spełniać następujące wymagania.:

 • wykształcenie wyższe

 • znajomość specyfiki pracy w szkołach podstawowych i gimnazjalnych

 • znajomość projektu „Uwolnić wiedzę, zwojować przyszłość”

 • doświadczenie w zespole projektowym przygotowującym projekty edukacyjne

 • dyspozycyjność

 • zdolności organizacyjne

 • zaangażowanie w prace społeczne

 • autorytet wśród uczniów i współpracowników.

 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne:

 1. życiorys (CV)

 2. potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów stwierdzających spełnienie warunku dotyczącego wykształcenia

 3. dokument potwierdzający doświadczenie w pracy przy projekcie

 4. dokument potwierdzający znajomość specyfiki pracy w szkołach podstawowych i gimnazjalnych

 5. pisemne potwierdzenie spełniania pozostałych wymagań

 1. Do obowiązków kierownika projektu będzie należało:

 • określanie planów działań w ramach projektu,

 • zarządzanie czasem realizacji projektu,

 • reprezentowanie Zamawiającego wobec osób trzecich w zakresie powierzonych spraw dot. projektu,

 • nadzór nad wszystkimi działaniami podejmowanymi w projekcie,

 • nadzór nad wydatkami dot. projektu,

 • nadzór nad realizacją każdego etapu przedsięwzięcia oraz personelem zatrudnionym na potrzeby projektu,

 • podejmowanie decyzji związanych z modyfikacją projektu,

 • zarządzanie merytoryczne i logistyczne projektem, w tym w zakresie promocji, rekrutacji organizacji logistycznej wprowadzanych zajęć w placówkach szkolnych, zakupu sprzętu, wyposażenia oraz materiałów administracyjnych, sprawozdawczości i rozliczeń prowadzonych z IP,

 • przygotowanie i przedstawienie Burmistrzowi Miasta Myszkowa sprawozdań z przebiegu projektu co najmniej 1 raz na kwartał,

 • czuwanie nad prawidłowym przebiegiem realizacji projektu zgodnym z budżetem i harmonogramem.

 • nadzór nad całością realizacji przedsięwzięcia i reprezentowanie go na zewnątrz zgodnie z wnioskiem i umową zawartą z Instytucja Pośredniczącą tj. Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego,

 • koordynacji rozliczeń finansowych i współpracy w tym zakresie z księgowością,

 • sprawdzania dowodów księgowych projektu pod względem merytorycznym,

 • organizowanie spotkań i pracy zespołu projektowego obsługującego Projekt;

 • rozwiązywanie problemów i udzielanie odpowiedzi na pytania zespołu projektowego obsługującego Projekt;

 • nadzór i kontrola nad prawidłowym dokumentowaniem realizacji Projektu zgodnie z umową o dofinansowanie projektu oraz z wytycznymi w tym zakresie,

 • czuwanie nad prawidłowym oznaczeniem obowiązującymi logotypami dokumentacji Projektowej, materiałów promocyjnych, informacyjnych, edukacyjnych, oznaczeniem budynków i pomieszczeń w których prowadzony jest Projekt, informowaniem uczestników Projektu o współfinansowaniu Projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego;

 • nadzór nad monitoringiem i ewaluacją Projektu,

 • nadzorowanie przeprowadzania naboru i selekcji uczestników projektu w oparciu o przyjęte kryteria,

 • przygotowanie wniosków o płatność w zakresie merytorycznym,

 • opracowanie i przedstawienie rezultatów projektu,

 • analiza ryzyka - raportowanie o zauważalnych nieprawidłowościach oraz przygotowanie scenariuszy działań naprawczych.

 1. Do obowiązków asystenta kierownika projektu będzie należało:

 • zastępowanie Koordynatora Projektu

 • czuwanie nad prawidłową realizacją projektu, w tym zgodności realizacji zadań z zapisami we wniosku o dofinansowanie projektu i jego harmonogramem

 • zapewnienie wysokiego poziomu realizacji projektu w ujęciu organizacyjnym i merytorycznym

 • stała współpraca z członkami zespołu ds. realizacji projektu i nadzór nad nimi w zakresie prowadzenia biura i dokumentacji projektu, działań promocyjnych i informacyjnych w projekcie, monitoringu i ewaluacji projektu, rozliczenia finansowego projektu, zakupów związanych z realizacją projektu

 • udział w tworzeniu we współpracy z Koordynatorami szkół na terenie Gminy Myszków listy uczestników projektu

 • uzupełnianie, w przypadku konieczności, listy podstawowej uczestników projektu.

 • organizacja i uczestnictwo w spotkaniach i naradach członków zespołu ds. realizacji projektu w biurze projektu

 • nadzór nad edukacyjną stroną projektu - tematyka i zakres pomocy dydaktycznych.

 • promocja projektu w środowisku lokalnym

 • dystrybucja materiałów promocyjnych

 • przygotowanie materiałów szkoleniowych na podstawie materiałów dostarczonych przez osoby odpowiedzialne za realizację kół pozalekcyjnych i zajęć terapeutycznych

 1. Do obowiązków specjalisty ds. monitoringu będzie należało:

 • przygotowanie narzędzi badawczych do monitoringu i ewaluacji projektu

 • przeprowadzenie badań ewaluacyjnych projektu

 • przygotowanie raportów z badań

 • przygotowanie raportu końcowego na temat monitoringu i ewaluacji projektu

 • rzetelne i terminowe sporządzanie sprawozdań kwartalnych, rocznych oraz końcowych z przebiegu realizacji projektu

 • opracowywanie i przeprowadzanie wśród uczestników szkolenia anonimowych ankiet oceniających

 • uczestnictwo w spotkaniach i naradach członków zespołu ds. realizacji projektu w biurze projektu

 • stała współpraca z członkami zespołu ds. realizacji projektu w zakresie: prowadzenia biura i dokumentacji projektu, działań promocyjnych i informacyjnych w projekcie, rozliczenia finansowego projektu

 1. Do obowiązków szkolnych koordynatorów projektu będzie należało:

 • koordynacja działań projektu na terenie wskazanej szkoły w Myszkowie i zapewnienie płynności ich realizacji.

 • współdziałanie z Kierownikiem projektu.

 • monitorowanie osiągnięcia założonych celów i rezultatów projektu, wynikających z przyjętych zapisów umowy o dofinansowanie zawartej z Urzędem Marszałkowskim w Katowicach oraz ewentualnych zmian do umowy uzgodnionych w trakcie trwania ww. projektu.

 • niezwłoczne informowanie Kierownika projektu o stwierdzonych zagrożeniach opóźnienia realizacji projektu w porównaniu z przyjętym harmonogramem lub niezrealizowania projektu oraz proponowanie działań zaradczych.

 • prowadzenie rejestru i bazy danych beneficjentów ostatecznych projektu, zgodnie z wymaganiami Podręcznika Użytkownika Podsystemów Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego dla PO KL oraz w zgodzie z zapisami o ochronie danych osobowych.

 • przygotowanie ewentualnych wyjaśnień w trakcie kontroli związanych z realizacją ww. projektu, przeprowadzonych przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia lub inne uprawnione instytucje.

 • archiwizowanie i udostępnianie wszelkiej korespondencji, pism i dokumentacji oraz przekazywanie jej Zamawiającemu.

 • przeprowadzenie rekrutacji uczestników projektu zgodnie z Regulaminem projektu.

 • uczestnictwo w posiedzeniach i naradach organizowanych przez Kierownika projektu

 • zapewnienie przepływu informacji między reprezentowaną szkołą a Biurem projektu

 1. Do obowiązku specjalisty ds. rozliczeń będzie należało:

 • obsługa finansowa i rachunkowa projektu

 • sporządzanie wniosków o płatność

 • sporządzanie kwartalnych raportów finansowych z realizacji projektu

 1. Po dokonaniu analizy złożonych ofert zostanie wyłoniona kadra zarządzająca Projektu a w przypadku szkolnych koordynatorów dodatkowo uwzględniona będzie opinia dyrektora placówki, na której terenie koordynator szkolny będzie wykonywał swoje obowiązki.

 

Kliknij żeby powiększyć

 
Zdjęcie: Miasto Myszków z lotu ptaka.
Logo serwisu.
Zdjęcie: Galeria filmów.

Galeria zdjęć

Zdjęcie: Urząd Miasta Myszków
Zdjęcie: Galeria zdjęć.

Galeria filmów

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Newsletter

Ukryj moduł.