Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Myszków Rozwija możliwości

miastomyszkow.pl

Mapa

strony

Mieszkańcy

Ochrona środowiska

Woda i ścieki

Retencja

OP??ATA ZA ZMNIEJSZENIE NATURALNEJ RETENCJI TERENOWEJ

Ustawa Prawo Wodne wprowadziła nowe zasady ustalania opłat za usługi wodne. Zakres ustalania wysokości opłat za te usługi został powierzony Wodom Polskim, jednak obowiązek ustalania opłaty za usługę wodną, o której mowa w art. 269 ust 1 pkt 1 ww. ustawy tj. opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonania na  nieruchomości o powierzchni powyżej 3500m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w system kanalizacji otwartej lub zamkniętej, został nałożony na organ wykonawczy gminy. Stosownie bowiem do treści art. 272 ust 22 przywołanej ustawy wysokość opłaty za ww. usługę wodną, ustala wójt, burmistrz lub prezydent miasta oraz przekazuje podmiotom obowiązanym do ponoszenia opłat za usługi wodne, w formie informacji, zawierającej także sposób obliczenia tej opłaty.

W związku z powyższym proszę o przekazywanie do tut. Urzędu oświadczeń oraz potwierdzenia danych zgodnie ze wzorem oświadczenia.  

Wzór oświadczenia do pobrania

Wypełnione oświadczenie proszę przekazać do siedziby Urzędu Miasta w Myszkowie na Biuro Podawcze, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub elektronicznie na adres e-maila: z.podlejski@miastomyszkow.pl

W przypadku niespełnienia przesłanek określonych w niniejszym piśmie i oświadczeniu, proszę o złożenie oświadczenia „negatywnego” z podkreśleniem formuły „nie posiadam”.
 

„Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w pismach złożonych w Urzędzie Miasta Myszków (wysłanych do Urzędu e-mailach) jest Burmistrz miasta Myszkowa z siedzibą 42-300 Myszków, ul. Kościuszki 26. Klauzula informacyjna administratora zgodna z art.13 RODO, dostępna jest na stronie  http://bip.miastomyszkow.pl/ oraz w siedzibie Urzędu.” 

Zdjęcie: Miasto Myszków z lotu ptaka.
Logo serwisu.
Zdjęcie: Galeria filmów.

Galeria zdjęć

Zdjęcie: Urząd Miasta Myszków
Zdjęcie: Galeria zdjęć.

Galeria filmów

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Newsletter

Ukryj moduł.