Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Myszków Rozwija możliwości

miastomyszkow.pl

Mapa

strony

Przedsiębiorcy

Oferta inwestycyjna

Teren inwestycyjny - ul. Partyzantów/1 Maja

Teren inwestycyjny - ul. Partyzantów/1 Maja

Działka 7004/108
Powierzchnia ewidencyjna - 769
Sposób zagospodarowania - Ba

Działka 7004/110
Powierzchnia ewidencyjna - 1008
Sposób zagospodarowania - Ba

Działki oznaczone nr ewidencyjnymi: 7004/108, 7004/110 (Obręb Myszków), położone w Myszkowie przy ulicy Partyzantów, znajdują się w granicach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa obejmującego obszar w obrębie dzielnicy „Stary Myszków”, „Pohulanka”, „Kolonia Remby”, uchwalonego uchwałą Nr XXIV/191/12 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 22 listopada 2012 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 3 stycznia 2013 r., pod poz. 40 i obowiązującą po czternastu  dniach  od  daty  publikacji  wraz  z  Rozstrzygnięciem  Nadzorczym Nr IFIII.4131.60.2012 Wojewody Śląskiego z dnia 27 grudnia 2012 r., opublikowanym pod poz. 46.

Zgodnie z ustaleniami ww. planu miejscowego:
  • działki nr 7004/108, 7004/110 znajdują się na terenie oznaczonym symbolem:
23  U - 1. Dla terenów oznaczonych symbolami od 1U do 38U ustala się przeznaczenie podstawowe pod zabudowę usługową.
2. Dla terenów wymienionych w ust. 1 ustala się:
1) realizacji nowej zabudowy oraz możliwość przebudowy, rozbudowy, odbudowy i nadbudowy istniejącej zabudowy wraz  z niezbędną infrastrukturą techniczną z zachowaniem standardów określonych w niniejszym paragrafie, z zastrzeżeniem ustaleń § 12 dla budynków zabytkowych chronionych ustaleniami planu
zlokalizowanych na terenie 35U,
2) stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni działki budowlanej - maksymalnie 0,6,
3) intensywność obudowy minimalna - 0,01, maksymalna - 1,80,
4) na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 15U, 19U, 24U, 25U, 26U i 31U nakaz stosowania dachów płaskich z możliwością stosowania attyki,
5) minimalny udział powierzchni terenu biologicznie czynnej w powierzchni działki budowlanej - 25%,
6) budynki usługowe o maksymalnej wysokości - 12,0 m i wysokości całkowitej do 17,0 m, a na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 23U - l5 m i wysokości całkowitej do 20 m,
7) garaże o maksymalnej  wysokości 5,0 m i wysokości całkowitej do 8 m,
8) maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych dla budynków usługowych zlokalizowanych na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami od  IU do 22U i od 24U do 37U - 3, a na terenie 23U - 4, z zastrzeżeniem ustaleń ust. 6 dla budynków
na terenie 35U,
9) szerokość elewacji budynków od 3 m do 60 m,
10) zapewnienie stałych miejsc postojowych dla samochodów osobowych w granicach działki zgodnie z ustaleniami § 21.
3. Dla terenów wymienionych w ust. 1 ustala się zakaz:
1) budowy od strony dróg, ulic, placów, terenów kolejowych i innych miejsc publicznych ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych (przęsła), blach i muru pełnego, budowy ogrodzeń o wysokości powyżej 2,00 m,
2) stosowania jako materiałów elewacyjnych wszelkiego rodzaju listew plastikowych,
blachy falistej i trapezowej, z zastrzeżeniem ust. 4 pkt 1, oraz za wyjątkiem rozwiązań systemowych ścian warstwowych,
3) lokalizacji baz, składów i magazynów.
4. Dla terenów wymienionych w ust. 1 dopuszcza się:
1) stosowanie jako materiałów elewacyjnych blachy falistej i trapezowej przy przebudowie i rozbudowie istniejących budynków usługowych, wyłącznie w przypadku pokrycia istniejącej elewacji tymi materiałami,
2) wszystkie formy i konstrukcje dachów, z zastrzeżeniem ustaleń ust. 2 pkt 4,
3) realizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej i telekomunikacyjnej oraz dróg wewnętrznych, parkingów i garaży niezbędnych dla obsługi terenu i zabudowy,
4) prowadzenie robót przy przebudowie i podwyższaniu standardu użytkowego istniejących obiektów zlokalizowanych w granicy działki.
5) (...),
6) (...),
7) Dla istniejącej zabudowy mieszkaniowej zlokalizowanej na terenach U dopuszcza się roboty budowlane z zachowaniem ustaleń § 29, ust. 2 pkt 4 do 8,
8) (...),
9) dla terenów U obowiązują warunki scalania i podziału nieruchomości zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 17 ust. 2, pkt 3 i pkt 5”.
 
Zdjęcie: Miasto Myszków z lotu ptaka.
Logo serwisu.
Zdjęcie: Galeria filmów.

Galeria zdjęć

Zdjęcie: Urząd Miasta Myszków
Zdjęcie: Galeria zdjęć.

Galeria filmów

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Newsletter

Ukryj moduł.