Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Myszków Rozwija możliwości

miastomyszkow.pl

Mapa

strony

Urząd

Urząd Miasta

Wydziały Urzędu

Wydział Nieruchomości i Urbanistyki (NU)

Wydział Nieruchomości i Urbanistyki (NU)

Kierownik Wydziału: Jarosław Duda
tel. 34 313-26-82 wew.139
fax 34 313-50-29
e-mail: nieruchomosci@miastomyszkow.plurbanistyka@miastomyszkow.pl

 
Do zakresu działania Wydziału Nieruchomości i Urbanistyki należą w szczególności zadania:
W zakresie gospodarki nieruchomościami:
1. Inwentaryzacja mienia komunalnego.
2. Komunalizacja mienia Skarbu Państwa.
3. Regulacja stanów prawnych nieruchomości na rzecz gminy.
4. Nazewnictwo ulic i placów.
5. Numeracja porządkowa nieruchomości.
6. Prowadzenie postępowań o rozgraniczeniu nieruchomości.
7. Prowadzenie postępowań o podział nieruchomości.
8. Prowadzenie spraw z zakresu użytkowania wieczystego nieruchomości gminnych.
9. Prowadzenie spraw z zakresu trwałego zarządu nieruchomości gminnych.
10. Sprzedaż nieruchomości z gminnego zasobu nieruchomości.
11. Nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu.
12. Oddawanie nieruchomości gminnych w dzierżawę, najem, użyczenie oraz ustanawianie ograniczonych praw rzeczowych.
13. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zgody na czasowe zajęcie nieruchomości nie stanowiących dróg gminnych.
14. Prowadzenie spraw związanych z działalnością wspólnot gruntowych.
15. Prowadzenie spraw związanych z opłatami adiacenckimi oraz opłatami z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku ze zmianą planu miejscowego.
16. Prowadzenie spraw związanych z nabywaniem przez Gminę jako spadkobiercę ustawowego, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, spadków, w skład których wchodzą nieruchomości.

W zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej na terenie gminy:
1. Sporządzanie i zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
2. Sporządzanie i zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
3. Dokonywanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym i opracowywanie wieloletnich programów sporządzania planów miejscowych.
4. Prowadzenie spraw związanych z roszczeniami właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości wynikającymi z uchwalenia bądź zmiany planów miejscowych.
5. Prowadzenie postępowań w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
6. Prowadzenie postępowań w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy.
7. Wydawanie wyrysów i wypisów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub studium oraz zaświadczeń w przypadku braku planu miejscowego.
8. Prowadzenie postępowań dotyczących opiniowania zgodności proponowanych podziałów nieruchomości z ustaleniami planów miejscowych.
9. Prowadzenie spraw związanych z gminną ewidencją zabytków.
10. Opiniowanie projektów studium i planów miejscowych sąsiednich gmin oraz projektu planu zagospodarowania przestrzennego województwa.
11. Prowadzenie spraw związanych z ustaleniem zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń.
12. Wydawanie zaświadczeń o rewitalizacji.
13. Opiniowanie projektów aktów prawnych.

Zdjęcie: Miasto Myszków z lotu ptaka.
Logo serwisu.
Zdjęcie: Galeria filmów.

Galeria zdjęć

Zdjęcie: Urząd Miasta Myszków
Zdjęcie: Galeria zdjęć.

Galeria filmów

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Newsletter

Ukryj moduł.