Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Myszków Rozwija możliwości

miastomyszkow.pl

Mapa

strony

Urząd

Urząd Miasta

Wydziały Urzędu

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej (OK)

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej (OK)

Kierownik Wydziału: Wioletta Dworaczyk
tel. 34 313-26-82 wew.157
fax 34 313-50-29
e-mail: w.dworaczyk@miastomyszkow.pl


Do zakresu działania wydziału należą w szczególności następujące zadania:
1. Realizowanie zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:
a) przygotowanie projektów uchwał wynikających z ww. ustawy oraz przeprowadzanie procedury wprowadzania zmian do ww. uchwał,
b) organizacja i utrzymanie szaletów miejskich,
c) prowadzenie rejestru działalności regulowanej,
d) wydawanie zezwoleń w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
e) kontrola wywiązywania się właścicieli nieruchomości z obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w tym w zakresie podłączenia do kanalizacji sanitarnej. Wydawanie stosownych decyzji w tej sprawie,
f) nadzór nad przestrzeganiem przez przedsiębiorców warunków określonych w wydanych zezwoleniach i ich kontrola,
g) przyjmowanie i weryfikacja sprawozdań składanych przez przedsiębiorców opróżniających zbiorniki bezodpływowe oraz odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,
h) wykonywanie sprawozdawczości w zakresie odpadów komunalnych pochodzących z terenu gminy,
i) przyjmowanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, weryfikacja złożonych deklaracji, wydawanie decyzji określającej wysokość opłaty w przypadku nie złożenia deklaracji, wprowadzanie deklaracji do systemu na bieżąco oraz korekt do deklaracji,
j) organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem Systemu gospodarki odpadami komunalnymi, w tym Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych,
k) prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków,
l) prowadzenie ewidencji umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
2. Realizowanie zadania własnego gminy w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenach należących do gminy, w szczególności zlecanie i nadzór nad realizacją umowy w zakresie całorocznego oczyszczania miasta, opróżniania koszy ulicznych i utrzymania przystanków komunikacji miejskiej oraz urządzeń małej architektury miejskiej.
3. Realizowanie zadań wynikających z przepisów ustawy o odpadach oraz rozporządzeń wykonawczych do w/w ustawy w zakresie objętym kompetencją gminy w szczególności gromadzenia odpadów w miejscach do tego celu nieprzeznaczonych oraz w zakresie objętym gospodarowaniem odpadami komunalnymi.
4. Przeciwdziałanie powstawaniu „dzikich wysypisk” i prowadzenie postępowań w zakresie ich likwidacji.
5. Prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o środowisku w zakresie wydawanych decyzji.
6. Realizowanie zadań gminy wynikających z przepisów ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
7. Zarządzanie wdrażaniem i realizacją Programu Ochrony Środowiska.
8. Koordynowanie działań w zakresie sprawozdawczości z wykonania Programu Ochrony Powietrza.
9. Realizacja zadań wynikających z ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w szczególności prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz udzielania informacji o środowisku.
10. Realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska, w szczególności przeprowadzanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością Burmistrza oraz przyjmowanie zgłoszeń dotyczących instalacji w ramach zwykłego korzystania ze środowiska, z której emisja nie wymaga pozwolenia na budowę, a może negatywnie oddziaływać na środowisko.
11. Nadzór nad realizacją Programu usuwania azbestu z terenu miasta Myszkowa, w tym pozyskiwanie środków na wymianę materiałów zawierających azbest i ich rozliczanie.
12. Nadzór nad zadaniem własnym gminy w zakresie publicznego transportu wynikającym z ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, w tym w szczególności nadzór nad komunikacją miejską w Myszkowie, planowanie, organizacja i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym, opracowywanie projektów umów na świadczenie usług przewozowych i nadzór nad realizacją umów, wyrażanie zgody na korzystanie z przystanków autobusowych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Myszków.
13. Prowadzenie spraw związanych z edukacją ekologiczną na terenie miasta Myszkowa.
14. Realizowanie zadań wynikających z ustawy o grobach i cmentarzach wojennych w szczególności wykonywanie czynności wynikających z porozumienia z Wojewodą Śląskim w zakresie utrzymania grobów wojennych zlokalizowanych na terenie miasta Myszkowa, w tym:
- przygotowanie zapotrzebowania na środki niezbędne na cel utrzymania grobów,
- przygotowanie sprawozdawczości z realizacji porozumienia,
- utrzymanie i konserwacja grobów wojennych.
15. Prowadzenie ewidencji pomników i grobów wojennych.
16. Przygotowanie dokumentów związanych z wykonywaniem obowiązków gminy wynikających z ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego w zakresie wydawania poświadczeń o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego i o pracy w gospodarstwie rolnym lub braku dokumentu potwierdzającego pracę w gospodarstwie rolnym.
17. Organizacja wyborów członków do Walnego Zgromadzenia Izby Rolniczej - wykonywanie obowiązków z ustawy o izbach rolniczych.
18. Realizacja obowiązków wynikających z ustawy prawo łowieckie.
19. Wykonywanie obowiązków z ustawy o ochronie roślin w szczególności: przyjmowanie i podawanie do publicznej wiadomości komunikatów o pojawieniu się na roślinach chorób, szkodników, chwastów i zwalczaniu ich.
20. Wykonywanie obowiązków gminy, wynikających z ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej:
a) weryfikacja składanych wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
b) obliczanie wielkości zwrotu ww. podatku.
c) przygotowanie decyzji administracyjnych.
d) sporządzanie półrocznych i rocznych raportów do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.
21. Nadzór nad utrzymaniem zieleni miejskiej.
a) organizacja koszenia w pasach dróg gminnych i pozostałych terenach należących do gminy.
b) organizacja wycinki i pielęgnacji drzew i krzewów rosnących na terenach gminnych.
c) urządzanie zieleni miejskiej.
22. Wykonywanie czynności wynikających z ustawy o ochronie przyrody.
a) przyjmowanie zgłoszeń od właścicieli nieruchomości o zamiarze usunięcia drzewa, wnoszenie sprzeciwu lub zaświadczenia o braku sprzeciwu do wycinki oraz wydawanie decyzji zezwalającej na wycinkę drzew lub odmawiającej wycinki drzew.
b) naliczanie opłat i kar za wycinkę drzew.
c) prowadzenie spraw związanych z tworzeniem i ochroną form ochrony przyrody.
23. Wykonywanie obowiązków gminy wynikających z ustawy Prawo wodne
a) ochrona wód przed zanieczyszczeniem w ramach kompetencji ustalonych dla samorządu gminnego.
b) rozpatrywanie spraw dotyczących stosunków wodnych na gruncie, w tym przygotowanie projektów ugody lub decyzji w tym zakresie,
c) prowadzenie spraw w zakresie naliczenia opłaty za zmniejszenie retencji.
24. Opiniowanie projektów prac geologicznych na podstawie ustawy prawo geologiczne i górnicze.
25. Wykonywanie obowiązków gminy wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w zakresie wydawanie zezwoleń na uprawę maku i konopi.

Zdjęcie: Miasto Myszków z lotu ptaka.
Logo serwisu.
Zdjęcie: Galeria filmów.

Galeria zdjęć

Zdjęcie: Urząd Miasta Myszków
Zdjęcie: Galeria zdjęć.

Galeria filmów

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Newsletter

Ukryj moduł.