Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Myszków Rozwija możliwości

miastomyszkow.pl

Mapa

strony

Urząd

Urząd Miasta

Wydziały Urzędu

Wydział Organizacyjny i Nadzoru Prawnego (ON)

Wydział Organizacyjny i Nadzoru Prawnego (ON)

Kierownik Wydziału: Sławomir Matyja
tel. 34 313-50-31, 34 313-26-82 wew.112
fax 34 313-50-29
e-mail: sekretarz@miastomyszkow.pl
 

Do zakresu działania Wydziału Organizacyjnego i Nadzoru Prawnego należą w szczególności sprawy:
1. Opracowywanie i uaktualnianie statutów, regulaminów i zarządzeń regulujących pracę Urzędu.
2. Prowadzenie wykazu obowiązujących przepisów prawa miejscowego, zarządzeń Burmistrza i innych aktów prawnych.
3. Prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych.
4. Organizowanie naboru na stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze oraz na stanowiska dyrektorów jednostek organizacyjnych.
5. Przygotowanie dokumentacji w związku z zawieraniem i rozwiązywaniem umów o pracę.
6. Przygotowywanie dokumentacji emerytalno-rentowej.
7. Prowadzenie spraw szkoleń pracowników Urzędu.
8. Prowadzenie spraw ubezpieczeń społecznych wynikających z kompetencji i zadań wydziału oraz współpraca w zakresie PUE (Platforma Usług Elektronicznych).
9. Współpraca z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz sprawozdawczość w tym zakresie.
10. Prowadzenie spraw praktyk uczniowskich.
11. Zapewnienie sprawnego działania sekretariatu Burmistrza.
12. Prowadzenie rejestrów: petycji, skarg i wniosków oraz prowadzenie postępowań w tym zakresie.
13. Prowadzenie rejestru upoważnień i pełnomocnictw udzielanych przez Burmistrza.
14. Prowadzenie rejestru delegacji służbowych.
15. Prowadzenie kancelarii głównej i obsługi pocztowej.
16. Koordynowanie czynności kancelaryjnych i nadzór nad stosowaniem instrukcji kancelaryjnej.
17. Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem informacji publicznej.
18. Prowadzenie archiwum zakładowego.
19. Prowadzenie spraw związanych z oświadczeniami majątkowymi pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych.
20. Sporządzanie sprawozdań z zakresu zadań wydziału.
21. Prowadzenie spraw przeciwpożarowych i bhp, gospodarka odzieżą ochronną i roboczą.
22. Organizowanie okresowych badań lekarskich pracowników.
23. Zarządzanie budynkami i lokalami biurowymi Urzędu Miasta.
24. Prowadzenie spraw pieczęci i tablic urzędowych.
25. Zaopatrzenie materiałowo-techniczne Urzędu: dokonywanie wszelkich zakupów materiałów biurowych, części remontowych, mebli, wyposażenia, periodyków prawnych, czasopism, itp. Prowadzenie drobnych naprawbudynku i lokali urzędu. Utrzymywanie porządku i czystości w budynku oraz wokół niego.
26. Nadzór nad centralą telefoniczną, portiernią główną i obsługą elektryczną w budynku urzędu.
27. Nadzorowanie przestrzegania zasad bezpieczeństwa technicznego i organizacyjnego zapewniającego ochronę przetwarzanych danych osobowych w Urzędzie.
28. Prowadzenie spraw ubezpieczeń majątkowych mienia Gminy a także spraw odpowiedzialności cywilnej gminy z tytułu zarządzania drogami.
29. Przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi na kierowników wydziałów i referatów przedkładane Burmistrzowi Miasta.
30. Kontrola wewnętrzna działalności Urzędu na polecenie Burmistrza.
31. Wykonywanie innych zadań wynikających z zarządzeń i poleceń Burmistrza.
32. Przechowywanie rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez administratora danych.
Zdjęcie: Miasto Myszków z lotu ptaka.
Logo serwisu.
Zdjęcie: Galeria filmów.

Galeria zdjęć

Zdjęcie: Urząd Miasta Myszków
Zdjęcie: Galeria zdjęć.

Galeria filmów

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Newsletter

Ukryj moduł.