PL EN DE RU
 
SIP.png
Portal
grafika
Wycinka drzew i krzewów
18-01-2017  administrator

Usuwanie drzew i krzewów z terenu nieruchomości reguluje Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 roku, poz. 2134 z późn. zm.) - Rozdział 4 – Ochrona terenów zieleni i zadrzewień.

W dniu 2 czerwca 2017 roku została ogłoszona Ustawa z dnia 11 maja 2017 roku o zmianie ustawy o ochronie przyrody (DU z 2017r. poz 1074). 

Zachęcamy do zapoznania się z pełnym tekstem obowiązującej ustawy.

Art. 83 Usunięcie drzew lub krzewów
ust.1. Usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego na wniosek:
1) posiadacza nieruchomości – za zgodą właściciela tej nieruchomości;
2) właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014r. poz. 121, z późn. zm.93), zwanej dalej „Kodeksem cywilnym” – jeżeli drzewo lub krzew zagrażają funkcjonowaniu tych urządzeń.    

Wymogi formalne wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewu – art. 83b uop
ust. 1. Treść wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu zawarta została w art. art. 83b ust. 1 w pkt od 1 do pkt 11.
ust. 2. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, składa się pod rygorem odpowiedzialności  karnej za składanie fałszywych zeznań.

Wyłączenie stosowania – art. 83f
ust. 1 - Przepisów art.83 ust. 1 nie stosuje się do:
1) krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25m2;
2) krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcję ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyjątkiem krzewów w pasie drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni ;
3) drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
a) 80cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
b) 65cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
c) 50cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew,
3a) drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;
3b) drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego;
4) drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach;
5) drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenie zielni;
6) drzew lub krzewów usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych;
7) drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wału przeciwpowodziowego i terenu w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału;
8) drzew lub krzewów, które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;
9) drzew lub krzewów stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie właściwego organu;
10) drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych;
11) drzew lub krzewów usuwanych z obszaru parku narodowego lub rezerwatu przyrody nieobjętego ochronąkrajobrazową;
12) drzew lub krzewów usuwanych w ramach zadań wynikających z planu ochrony lub zadań ochronnych parku narodowego lub rezerwatu przyrody, planu ochrony parku krajobrazowego albo planu zadań ochronnych lub planu ochrony dla obszaru Natura 2000;
13) prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia;
14) drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty usuwanych przez:
a) jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, właścicieli urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu,
b) inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewu, potwierdzających, że drzew lub krzewy stanowią złom lub wywrot;
15) drzew lub krzewów należących do gatunków obcych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 120 ust 2f.
ust. 4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3a, właściciel nieruchomości jest obowiązany dokonać zgłoszenia do organu, o którym mowa w art. 83a ust 1, zamiaru usunięcia drzew, jeżeli obwód pnia drzew mierzony na wysokości 5 cm przekracza:
1) 80cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
2) 65cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
3) 50cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.
ust. 5. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 4, zawiera imię i nazwisko wnioskodawcyoznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte, oraz rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości
ust. 6. Organ, o którym mowa w art. 83a ust 1, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia dokonuje oględzin w celu ustalenia, odpowiednio:
1) nazwy gatunku drzewa;
2) obwodu pnia ustalonego na wysokości 5 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:
a) posiada kilka pni – obwód każdego z tych pni,
b) nie posiada pnia – obwodu pnia poniżej korony drzewa.
ust. 7. Z oględzin sporządza się protokół.
ust. 8. Po dokonaniu oględzin organ, o którym mowa w art. 83a ust. 1, w terminie 14 dni od dnia oględzin może w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw. Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie. 

Metody wykonywania prac - w obrębie korzeni, pnia lub korony drzewa lub krzewu – art. 87a – art. 87b uop

Art. 87a. ust. 1. Prace ziemne oraz inne prace wykonywane ręcznie, z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, wykonywane w obrębie korzeni, pnia lub korony drzewa lub w obrębie korzeni lub pędów krzewu, przeprowadza się w sposób najmniej szkodzący drzewom lub krzewom.
ust. 2. Prace w obrębie korony drzewa nie mogą prowadzić do usunięcia gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa, chyba ze mają na celu:
1) usunięcie gałęzi obumarłych lub nadłamanych,
2) utrzymywanie uformowanego kształtu korony drzewa,
3) wykonanie specjalistycznego zabiegu w celu przywrócenia statyki drzewa.
ust. 3. Zabieg, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, wykonuje się na podstawie dokumentacji, w tym dokumentacji fotograficznej, wskazującej na konieczność przeprowadzenia takiego zabiegu. Dokumentację przechowuje się przez okres 5 lat od końca roku, w którym wykonano zabieg.
ust. 4. Usunięcie gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa, w celu innym niż określony w ust. 2, stanowi uszkodzenie drzewa.
ust. 5. Usunięcie gałęzi w wymiarze przekraczającym 50% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa, w celu innym niż określony w ust. 2, stanowi zniszczenie drzewa.
ust. 6. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do drzew, o których mowa w art. 83f ust. 1.
ust. 7. Minister właściwy do spraw środowiska może określić, w drodze rozporządzenia, metody wykonywania prac, o których mowa w ust. 1, kierując się potrzebą zapewnienia wykonywania prac w sposób najmniej szkodzący drzewom lub krzewom.

Kary pieniężne za uszkodzenie, zniszczenie drzewa lub krzewu oraz za usunięcie drzewa lub krzewu bez zezwolenia – art. 88 od ust. 1 do ust.10. uop

Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu z wymaganymi oświadczeniami

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
b2.png
b3.png
fixmystreet4.jpg
b5.png
Luty 2020
Pn Wt Śr Cz Pi So Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
grafika
Piątek 
21-02-2020
grafika
Sobota 
22-02-2020
grafika
Niedziela 
23-02-2020
Banerek-powietrze.png
EcoHarmonogram_baner_maly.png
baner-budzet_obywatelski_baner2.jpg
baner_dotacje z UE.png
KARTA DR.jpg
MYSZKOW_BANNEREK_MALY2.jpg
Kronika_Myszkowa_banerek.jpg
ITVMyszkow.jpg
Kościuszki 26
42-300 Myszków
Tel.:
+48 34 313-26-82
Fax:
+48 34 313-50-29
NIP:
577-19-52-646
Regon:
151398497
facebook