Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Myszków Rozwija możliwości

miastomyszkow.pl

Mapa

strony

Miasto

Historia

Pod względem historycznym Myszków to dość zróżnicowany region. Historia osadnictwa na terenie obecnego miasta sięga już średniowiecza. Mało kto uświadamia sobie dzisiaj, że zalegające po obu brzegach Warty tereny miejskie przez całe stulecia dzieliła granica międzypaństwowa. Jeszcze w dobie rozbicia dzielnicowego, w 1179 roku owe bagniste i porosłe puszczami obszary stały się fragmentem pogranicza ziemi krakowskiej i dziedzin książąt śląskich. Śląsk natomiast w pierwszej połowie XIV wieku popadł w zależność lenną od Królestwa Czech. Dawna granica międzydzielnicowa stała się zachodnia granicą Królestwa Polskiego i przebiegła bezpośrednio na wschód od Siewierza, dochodząc do koryta Warty w miejscu ujęcia strumienia Ciszówki, w pobliżu osady o tej samej nazwie. Od tego miejsca linia graniczna biegła na północ z nurtem rzeki, aż do ujścia jej lewobrzeżnego dopływu nazywanego Kamieniczką. W 1443 roku książe cieszyński Wacław odsprzedał biskupowi krakowskiemu, Zbigniewowi Oleśnickiemu, przygraniczne obszary w okolicy Czeladzi, Siewierza i Koziegłów. Z czasem na tym obszarze ukształtowało się biskupie Księstwo Siewierskie. Odrębne państewko biskupów i kapituły krakowskiej istniało z górą trzy stulecia, przyłączono je bowiem do Państwa Polskiego dopiero uchwałą Sejmu Wielkiego w 1790 roku. Linia graniczna przebiegała w ten sposób, że otoczenie Będusza i Mijaczowa wchodziło w skład Księstwa Siewierskiego, wcześniej zaś księstw górnośląskich, natomiast Myszków, Ciszówka, Mrzygółd i Nowa Wieś leżały już po stronie Królestwa Polskiego, w powiecie lelowskim i województwie krakowskim. Połączone ledwie pięć lat przed ostatnim rozbiorem Polski nadwarciańskie obszary w 1795 roku dostały się pod panowanie Prus. Władze zaborcze przypisały je do „Nowego Śląska” W czasach Księstwa Warszawskiego (1807-1813),  należały ponownie do powiatu lelowskiego, z siedzibą władz powiatowych w pobliskich Żarkach. Początkowo wspominany powiat znajdował się w departamencie kaliskim, później zaś w krakowskim. Po upadku Księstwa Warszawskiego i utworzeniu w 1815 roku podległego Rosji Królestwa Polskiego, powiat lelowski przynależał do obwodu olkuskiego w województwie krakowskim. Pod zaborem rosyjskim miejscowości leżące w granicach Myszkowa od 1866 roku znalazły się ostateczne w Guberni Kieleckiej i powiecie będzińskim. W Polsce odrodzonej, od 1918 roku obszar ten w dalszym ciągu obejmował powiat będziński w województwie kieleckim. W 1927 roku utworzony został powiat zawierciański, sięgający na północy po Żarki i Koziegłowy. Zaistniały wówczas stan powiązań administracyjnych, z wyjątkiem czasu okupacji hitlerowskiej, trwał jeszcze w pierwszych latach po zakończeniu drugiej wojny światowej. 

Dzieje najstarszych osad współtworzące dzisiejszy Myszków zaznaczyły się w źródłach pisanych dopiero w późniejszym średniowieczu. Widać w poprzednich stuleciach niedogodne uwarunkowania naturalne oraz pograniczne położenie nie sprzyjały zakładaniu osiedli ludzkich. Z tego czasu posiadamy świadectwa funkcjonowania takich osad jak Mrzygłód i Ciszówka leżących jeszcze na obszarze małopolski oraz znajdującego się po drugiej stronie granice Będusza. Najwcześniejsze wzmianki z 1373 - 1374 odnoszą się do nowo ufundowanego kościoła w Mrzygłodzie. Czy założenie parafii oznaczało zarazem powstanie miasta trudno przesądzać, podobnie jak nie można wskazać kto wówczas władał osadą. W 1412 roku odnotowany został mrzygłodzki wójt, co ostatecznie poświadcza istnienie miasta. W drugiej połowie XV stulecia Mrzygłód należał do możnowładczej rodziny Pileckich herbu Leliwa. Mrzygłód rozbudował się wokół rynku, przy którym istniał niegdyś budynek ratusza oraz wspaniały kościół parafialny pw. Wszystkich Świętych. W 1653 roku ówczesny dziedzic Stanisław Warszycki wystawił, w miejsce dawnego, modrzewioego kościoła, murowany. Król Zygmunt III Waza nadał miastu przywilej odbywania trzech jarmarków rocznie. Mrzygłód utracił prawa miejskie w 1870 roku w następstwie carskich represji za udział mieszkańców w powstaniu styczniowym. W zamierzchłych czasach w których Warta i Czarna Przemsza były rzekami spławnymi, w rejonie Mrzygłodu znajdowało się stanowisko przeciągania po lądzie łodzi. W ten sposób nasi przodkowie połączyli dwie drogi wodne: Czarną Przemszę – lewy dopływ Wisły z Wartą – prawym dopływem Odry dając na przewłoce zatrudnienie wielu mieszkańcom poręby i Mrzygłodu. Ciszówka, będąca przed wiekami samodzielną miejscowością, po raz pierwszy była  odnotowana w 1437 roku, a więc w czasie, gdy na jej terenie istniały stawy i młyn. Wioska rozwinęła się właśnie dzięki kuźnictwu i kopalni rudy, a jednym z jej pierwszych właścicieli był ród Bonerów, tych samych, którzy zarządzali pobliskim Ogrodzieńcem. Nazwa Myszków znana jest od 1629 roku i dotyczy małej wioski, która leżąc w pobliżu Ciszówki w 1442 roku nazwana była kuźnicą Żarki. Właśnie ta mała osada, jak możemy się domyślać jest zalążkiem dzisiejszego Myszkowa. 


W dokumentach z 1428 roku pojawia się nazwisko Myszek więc nazwa dzisiejszego Myszkowa pochodzi od tego nazwiska, ale inni badacze dowodzą, że  osada swą nazwę przyjęła od rodu Myszkowskich herbu Jastrzębiec, którzy w XV wieku byli właścicielami dóbr mirowsko-żareckich. Będusz znany jest z zapisków od 1443 roku, a więc jeszcze z okresu, gdy stanowił własność rodową Będuskich herbu Ostoja. W XV wieku powstają osady Mijaczów, Potasznia, Smudzówka, osada młyńska Kręci wilk i pobliska Nierada, a także znana z kuźnictwa Czarna Struga. Gospodarczy rozwój Myszkowa i okolic nastąpił w drugiej połowie XIX wieku, a więc z chwilą przeprowadzenia przez te ziemie linii kolejowej. Wówczas poczęły powstawać, nie istniejące już kopalnie węgla brunatnego „Mrzygłód”, „Hanna”, „Nierada”, „Adolf” i „Adela”, fabryka metalurgiczna „Michałów”, Fabryka Blaszanych Naczyń Emaliowanych, papiernia, Manofaktura Bawełniana. Z biegiem lat z niektórych zakładów rozwinęły się duże fabryki, znane jako „Mystal”, „Myfana”, „Wartex”.
 

Z KALENDARIUM MIASTA

1374 - najwcześniejsze wzmianki odnoszą się do nowo ufundowanego kościoła w Mrzygłodzie
1412 - odnotowany został mrzygłodzki wójt, co ostatecznie poświadcza istnienie miasta.
1500 - została założona osada zwana początkowo "Kuźnią Żarki".
1692 - ową kuźnię nazwano już po prostu Myszkowem.
1782 - wybudowano pierwszy w okolicy wielki piec hutniczy
1838 - modernizacja huty, uruchomiono w niej bowiem odlewnię wielkopiecową
1845 - 1848 - budowa Kolei Warszawsko - Wiedeńskiej i fakt jej przeprowadzenia przez tereny Myszkowa staje się decydującym czynnikiem rozwoju przemysłu
1870 - Mrzygłód ostatecznie utracił prawa miejskie
1894 - założenie myszkowskiej papierni przez Artura Steinhagena, przy współudziale Ludwika Wehra 
1925 - Powołanie gminy Myszków
1949 - 8.IX - Rozporządzeniem Ministra Administracji Publicznej, z mocą od dn. 1-go stycznia 1950r. "Gminie wiejskiej Myszków w powiecie zawierciańskim województwa śląskiego nadano ustrój miejski".
1956- 1.I- na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów powstał powiat myszkowski.
1975 - powiat myszkowski funkcjonował do reformy administracyjnej państwa.
1975 - 1.VI - po likwidacji struktury powiatowej Myszków wraz z całym obszarem dawnego powiatu wszedł w skład województwa częstochowskiego
1983 - bardzo znaczne poszerzenie obszarów miasta
1984 - uruchomienie komunikacji miejskiej
1993 - odkrycie i udokumentowanie złoża rud molibdenowo - wolframowo - miedziowych
1995 - uruchomienie przejścia podziemnego
1996 - otwarcie basenu krytego
1997 - podpisanie umowy partnerskiej z Kopřivnice w Czechach
1999 - podpisanie umowy partnerskiej z Los Alcázares w Hiszpanii
1999 - Myszków ponownie stał się siedzibą powiatu z chwilą trójstopniowego podziału administracyjnego
2001 - podpisanie umowy partnerskiej z Zwönitz w Niemczech
2002 - podpisanie umowy partnerskiej z Námestovem na Słowacji
2014 - 7.II - podpisanie umowy partnerskiej z Békés (Węgry)

Zdjęcie: Miasto Myszków z lotu ptaka.
Logo serwisu.
Zdjęcie: Galeria filmów.

Galeria zdjęć

Zdjęcie: Urząd Miasta Myszków
Zdjęcie: Galeria zdjęć.

Galeria filmów

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Newsletter

Ukryj moduł.