Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Myszków Rozwija możliwości

miastomyszkow.pl

Mapa

strony

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Portal funkcjonujący pod domeną www.miastomyszkow.pl, dostępny pod adresem www.miastomyszkow.pl, jest prowadzony przez Referat Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Myszkowie przy ulicy Kościuszki 26
W ramach Portalu Użytkownik może przeglądać jego zasoby, a także komentować różnego rodzaju wydarzenia, wiadomości oraz inne informacje zamieszczane na Portalu.
Z Portalu może korzystać każdy Użytkownik.
Korzystanie z Portalu jest dobrowolne i nie pobiera się z tego tytułu żadnych opłat.

II. DEFINICJE

Portal – serwis internetowy prowadzony przez Prowadzącego Portal, działający pod domeną miastomyszkow.pl, dostępny pod adresem https://www.miastomyszkow.pl
Prowadzący Portal – Referat Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Myszkowie przy ulicy Kościuszki 26
Użytkownik – każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną. Użytkownikiem może być również osoba fizyczna nie posiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody swojego przedstawiciela ustawowego na korzystanie z Portalu lub działająca bez takiego przedstawiciela, o ile korzystanie z Portalu nie wykracza poza prawne możliwości jej samodzielnego funkcjonowania w zakresie podejmowanych czynności.
Regulamin – niniejszy Regulamin wraz ze wszystkimi załącznikami (w tym Polityką prywatności) stanowiącymi jego integralną część.

III. ZAKRES REGULAMINU

Niniejszy Regulamin określa zasady działania Portalu, w tym w szczególności:

  • ogólne zasady korzystania z Portalu,
  • prawa i obowiązki Użytkowników, a także
  • prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Prowadzącego Portal.

Prowadzący Portal nieodpłatnie udostępnia Użytkownikowi Regulamin poprzez zamieszczenie go na stronie internetowej Portalu pod adresem https://www.miastomyszkow.pl/strona-603-regulamin_korzystania_z_portalu.html, a także - na żądanie Użytkownika - w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.

IV. TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z PORTALU

Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Portalu przez Użytkownika są następujące:

  • posiadanie urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny, np. Linux, Windows, Android, iOS
  • zainstalowanie na urządzeniu, o którym mowa w pkt a) powyżej najnowszej, aktualnej wersji przeglądarki internetowej zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet, akceptującej pliki typu cookies, tj. Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome lub innej kompatybilnej.

V. OCHRONA PRAW AUTORSKICH I INNYCH PRAW

Wszelkie prawa do Portalu oraz jego wszystkich elementów (w tym w szczególności oprogramowania, układu funkcjonalnego, elementów graficznych, baz danych i utworów prezentowanych w ramach Portalu), za wyjątkiem treści pochodzących od i rozpowszechnianych przez Użytkowników Portalu, należą do Prowadzącego Portal lub do podmiotów z nim współpracujących i podlegają ochronie prawnej.
Korzystanie z Portalu przez Użytkowników nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw do Portalu, ani jego poszczególnych elementów. Użytkownicy Portalu bez zgody Prowadzącego Portal wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności mogą korzystać z elementów Portalu (wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego, chyba że co innego wynika z właściwych przepisów prawa).

VI. ROZPOWSZECHNIANIE TREŚCI POCHODZĄCYCH Z PORTALU

Prowadzący Portal zezwala Użytkownikom na nieodpłatne i bez ograniczeń rozpowszechnianie treści że bez jego zgody, ale z wymogiem podania źródła publikacji czyli adresu strony głównej Portalu www.miastomyszkow.pl lub pełnego adresu odnoszącego się do oryginalnej publikacji.

VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PROWADZĄCEGO PORTAL

Prowadzący Portal nie odpowiada za błędy lub przerwy w funkcjonowaniu Portalu wynikłe z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności powstałe na skutek działań lub zaniechań Użytkowników niezgodnych z przepisami prawa, niniejszym Regulaminem lub ogólnymi zasadami korzystania z Internetu (etykietą) lub z powodu działania siły wyższej.
Prowadzący Portal zastrzega sobie prawo do zarządzania czasowych przerw w funkcjonowaniu Portalu, w szczególności w przypadku konieczności przeprowadzenia napraw, konserwacji, modernizacji lub rozbudowy systemów obsługujących Portal, o czym poinformuje Użytkowników ze stosownym wyprzedzeniem.

VIII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

Użytkownicy mogą składać Prowadzącemu Portal reklamacje dotyczące nieprawidłowego funkcjonowania Portalu.
Reklamację składa się w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej wysłanej na adres promocja@miastomyszkow.pl lub w formie listu poleconego wysłanego na adres Referatu Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Myszkowie przy ulicy Kościuszki 26 z dopiskiem „Portal MiastoMyszkow.pl”

Zaleca się, aby reklamacja zawierała następujące dane:

  • adres poczty elektronicznej lub adres zamieszkania Użytkownika, na który Użytkownik chce otrzymać odpowiedź na złożoną reklamację, oraz zwięzłe podanie okoliczności uzasadniających składaną reklamację (w tym wskazanie czego reklamacja dotyczy).
  • Prowadzący Portal zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację, w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni od dnia jej otrzymania. W przypadku bezskutecznego upływu powyższego terminu uznaje się, iż Prowadzący Portal uznał reklamację w całości.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa polskiego. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

Zdjęcie: Miasto Myszków z lotu ptaka.
Logo serwisu.
Zdjęcie: Galeria filmów.

Galeria zdjęć

Zdjęcie: Urząd Miasta Myszków
Zdjęcie: Galeria zdjęć.

Galeria filmów

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Newsletter

Ukryj moduł.