Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Myszków Rozwija możliwości

miastomyszkow.pl

Mapa

strony

Miasto

Przyroda

Miasto Myszków położone na Wyżynie Woźnicko - Wieluńskiej, w Obniżeniu Górnej Warty (mapa). Mezoregion ten jest subsekwentną bruzdą ciągnącą się u podnóża kuesty Wyżyny Częstochowskiej (na północnym - wschodzie) i Progu Woźnickiego (na południowym - zachodzie). Obniżenie to zostało wycięte przez procesy erozyjne w strefie mało odpornych osadów dolnojurajskich i górnotriasowych (iły rudonośne). Utwory te zostały przykryte piaskami i glinami plejstoceńskimi, co zdecydowało o nadaniu tej krainie cech płaskiej równiny aluwialno - proluwialnej, urozmaiconej niewielkimi pagórkami denudacyjnymi. Na terenie Myszkowa występuje duże nagromadzenie złóż surowców mineralnych. Historia ich wydobycia sięga ubiegłego stulecia. Największe znaczenie ma tu złoże polimetaliczne (Mo-W-Cu), węgiel brunatny oraz torfy; z surowców skalnych na uwagę zasługują brekcje węglanowe, glinki ceramiczne oraz kruszywa. Na terenie Myszkowa dominują gleby bielicowe, brunatne i bagienne.

Obniżeniem przepływa Warta z południowego-wschodu na północny - zachód. Jest ona krajobrazową osią Myszkowa. Dolina Warty jest najmłodszym elementem rzeźby; w jej obrębie występują trzy powierzchnie terasowe. Sieć wodną miasta uzupełniają dopływy Warty, z których najważniejsze, to: Potok Parkoszowicki, Czarna Struga z Potokiem Jaworznickim i Potok Budzisko (prawobrzeżne) oraz kilka mniejszych bezimiennych lewobrzeżnych. Ważnym elementem w krajobrazie miasta są zbiorniki wodne. Jeden z nich o wielofunkcyjnym charakterze jest położony w centrum, pozostałe, to głównie stawy hodowlane, które są zlokalizowane we wschodniej części miasta.

Pod względem klimatycznym Myszków należy do dzielnicy częstochowsko-kieleckiej. Średnia roczna temperatura powietrza wynosi 7,50 -8,00 C.; średnie roczne sumy opadów atmosferycznych wynoszą 744 mm; pokrywa snieżna zalega 50-80 dni, a długość okresu wegetacyjnego wynosi 210-220 dni.

Ze względu na zróżnicowaną budowę geologiczną i rzeźbę terenu oraz łagodny klimat świat roślin i zwierząt jest bogaty i urozmaicony.
Na terenie Myszkowa występują dwa zasadnicze typy krajobrazu, z których każdy charakteryzuje się swoistym rysem florystyczno-faunistycznym. Pierwszy obejmuje tereny w południowo-zachodniej części miasta w pobliżu Będusza i Mrzygłódki, przylegający do zbudowanego z wapieni triasowych Garbu Tarnogórskiego. Są to tereny w dużej części odlesione, z charakterystycznym układem pól, łąk i zarośli śródpolnych, tzw. "czyżni", utworzonych głównie z tarniny oraz głogów i róż. Na miejscach suchych i silnie nasłonecznionych występują fragmenty roślinności murawowej.

Ekosystemy zaroślowe i murawowe stanowią miejsce występowania licznych rzadkich gatunków zwierząt, zwłaszcza ptaków i owadów. Nad brzegami potoków oraz w źródliskach zachowały się niewielkie powierzchnie podmokłych łąk, na których występuje m. in. podlegający całkowitej ochronie prawnej pełnik europejski. Pozostała część miasta położona jest w dolinie Warty. Cechą charakterystyczną tego obszaru jest obecność licznych zbiorników i cieków wodnych, podmokłych łąk i torfowisk.

Najciekawszymi z przyrodniczego punktu widzenia terenami są: dolina Warty w pobliżu Nowej Wsi Żareckiej, gdzie zachował się prawie naturalny układ biocenoz, z licznymi rzadkimi i chronionymi gatunkami zwierząt i roślin, m. in. storczyków oraz rozległy kompleks leśny we wschodniej części miasta, w pobliżu przysiółków Pohulanka, Bory, Czworaki i Helenówka.

W omawianym kompleksie dominują głównie bory sosnowe, a w obniżeniach terenowych spotykane są często podmokłe łąki oraz torfowiska niskie i przejściowe. W licznych zbiornikach wodnych, potokach i rowach melioracyjnych występuje interesująca roślinność wodna i szuwarowa; żyje tam wiele gatunków płazów. Tereny te są penetrowane przez ptactwo wodne i bociany. Stwierdzono tu występowanie wielu rzadkich i chronionych gatunków roślin, m. in. konwalii majowej i widłaka goździstego.

Ze względu na unikalne wartości przyrodnicze niektóre fragmenty omawianego terenu w pełni zasługują na objęcie ochroną. W tym celu należy w pierwszym rzędzie doprowadzić do poprawy jakości wód powierzchniowych oraz uregulowania gospodarki ściekowej. Bogate zasoby wody kryją się w głębi ziemi - pod miastem występuje główny zbiornik wód podziemnych (GZWP) Lubliniec - Myszków, który ze względu na odkryty na tym terenie charakter także jest narażony na zanieczyszczenie z powierzchni.

W tym świetle bardzo ważna jest ochrona istniejących zasobów wodnych oraz podejmowanie działań zmierzających do poprawy jakości wody na terenie miasta.

Zdjęcie: Miasto Myszków z lotu ptaka.
Logo serwisu.
Zdjęcie: Galeria filmów.

Galeria zdjęć

Zdjęcie: Urząd Miasta Myszków
Zdjęcie: Galeria zdjęć.

Galeria filmów

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Newsletter

Ukryj moduł.