Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Myszków Rozwija możliwości

miastomyszkow.pl

Mapa

strony

Inwestorzy

Oferta inwestycyjna

Ulgi podatkowe

Kto może uzyskać pomoc publiczną?

Kto może uzyskać pomoc publiczną?

Zezwolenie na prowadzenia działalności gospodarczej w specjalnej strefie ekonomicznej może usyskać przedsiębiorstwo produkcyjne lub usługowe. Jednak istnieją pewne wyjątki.


Zezwolenie nie jest wydawane na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:

1)  wytwarzania materiałów wybuchowych, wyrobów tytoniowych, przetwarzania paliw silnikowych, a także wyrobu, rozlewu i przetwarzania napojów alkoholowych oraz spirytusu przeznaczonego na cele inne niż produkcja biokomponentów;

2)  prowadzenia ośrodków gier, o których mowa w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. Nr 201, poz. 1540);

3)  usług instalowania, napraw, konserwacji i remontu maszyn i urządzeń wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy;

4)  usług związanych z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków; osadów ze ścieków kanalizacyjnych, określonych w sekcji E w dziale 37 Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług ustanowionej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.U. Nr 207, poz. 1293 i Nr 220, poz. 1435 oraz z 2009 r. Nr 33, poz. 256 i Nr 222, poz. 1753), zwanej dalej "PKWiU";

5)  usług związanych ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysku surowców wtórnych, określonych w sekcji E w dziale 38 PKWiU, z wyjątkiem:
  a)  odpadów innych niż niebezpieczne nadających się do recyklingu określonych w kategorii 38.11.5, 
  b)  odpadów niebezpiecznych określonych w pozycjach: 38.12.22.0, 38.12.24.0, 38.12.25.0 oraz w podkategorii 38.12.27, 
  c)  odpadów rozpuszczalników organicznych określonych w kategorii 38.21.3, 
  d)  usług w zakresie odzysku surowców; surowców wtórnych określonych w grupie 38.3; 

6)  usług związanych z rekultywacją i pozostałych usług związanych z gospodarką odpadami, określonych w sekcji E w dziale 39 PKWiU;

7)  obiektów budowlanych i robót budowlanych, określonych w sekcji F PKWiU;

 8)  handlu hurtowego i detalicznego, naprawy pojazdów samochodowych, włączając motocykle, oraz usług związanych z zakwaterowaniem i usług gastronomicznych, określonych w sekcjach G i I PKWiU;

9)  usług holowania w transporcie drogowym, określonych w sekcji H w podkategorii 52.21.25 PKWiU;

 10)  usług licencyjnych w zakresie informacji i komunikacji, określonych w sekcji J PKWiU, związanych z:
  a)  nabywaniem praw do książek, broszur, ulotek, map określonych w kategorii 58.11.6, 
  b)  nabywaniem praw do korzystania z wykazów i list, w szczególności adresowych, telefonicznych określonych w kategorii 58.12.3, 
  c)  nabywaniem praw do czasopism i pozostałych periodyków określonych w kategorii 58.14.4, 
  d)  nabywaniem praw do pozostałych wyrobów drukowanych określonych w kategorii 58.19.3, 
  e)  nabywaniem praw do korzystania z gier komputerowych określonych w kategorii 58.21.4, 
  f)  nabywaniem praw do korzystania z programów komputerowych określonych w kategorii 58.29.5; 

11)  usług w zakresie informacji i komunikacji, określonych w sekcji J PKWiU, związanych z:
  a)  produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych, określonych w dziale 59, z wyjątkiem usług związanych z wydawaniem nagrań dźwiękowych i muzycznych określonych w kategorii 59.20.3, 
  b)  nadawaniem programów ogólnodostępnych i abonamentowych określonych w dziale 60, 
  c)  pozostałych usług w zakresie informacji określonych w grupie 63.9; 

 12)  usług finansowych i ubezpieczeniowych oraz usług związanych z obsługą rynku nieruchomości, określonych w sekcjach K i L PKWiU;

13)  usług profesjonalnych, naukowych i technicznych, określonych w sekcji M PKWiU, z wyjątkiem:
  a)  usług w zakresie audytu finansowego określonych w kategorii 69.20.1, 
  b)  usług rachunkowo-księgowych określonych w kategorii 69.20.2, 
  c)  usług w zakresie badań i analiz technicznych określonych w grupie 71.2, 
  d)  usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych określonych w dziale 72; 

14)  usług administrowania i usług wspierających, określonych w sekcji N PKWiU, z wyjątkiem usług centrów telefonicznych (call center) określonych w grupie 82.2;

15)  usług administracji publicznej i obrony narodowej; usług w zakresie obowiązkowych zabezpieczeń społecznych, oraz edukacji, usług w zakresie opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, usług kulturalnych, rozrywkowych, sportowych i rekreacyjnych, określonych w sekcjach O-R PKWiU;

 16)  pozostałych usług określonych w sekcji S PKWiU, z wyjątkiem usług naprawy i konserwacji komputerów i sprzętu komunikacyjnego określonych w grupie 95.1 PKWiU;

17)  usług gospodarstw domowych i usług świadczonych przez organizacje i zespoły eksterytorialne, określonych w sekcjach T i U PKWiU;

18)  działalności gospodarczej, na której prowadzenie jest wymagane posiadanie koncesji, zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn. zm.).


W przypadku wątpliwości zalecamy kontakt z naszym biurem i podanie PKWiU firmy, aby uzyskać pełną informacje czy dana działalnośc kwalifikuje się do pomocy pomocy publicznej.

Kalkulator pomocy publicznej

Źródło: www.ksse.com.pl

Zdjęcie: Miasto Myszków z lotu ptaka.
Logo serwisu.
Zdjęcie: Galeria filmów.

Galeria zdjęć

Zdjęcie: Urząd Miasta Myszków
Zdjęcie: Galeria zdjęć.

Galeria filmów

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Newsletter

Ukryj moduł.