Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Myszków Rozwija możliwości

miastomyszkow.pl

Mapa

strony

Urząd

Urząd Miasta

Wydziały Urzędu

Referat Zamówień Publicznych (ZP)

Referat Zamówień Publicznych (ZP)

Kierownik Referatu: Andrzej Hagno
tel. 34 313-26-82, wew.126
fax 34 313-50-29
e-mail: a.hagno@miastomyszkow.pl


Do zakresu działania Referatu Zamówień Publicznych należy w szczególności:
1. Sporządzanie planu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego Gminy Myszków na dany rok kalendarzowy.
2. W razie potrzeby po zatwierdzeniu planu finansowego sporządzanie i przekazanie Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej wstępnego ogłoszenia informacyjnego o planowanych w terminie następnych 12 miesięcy zamówieniach, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, lub zamieszczanie ich na „profilu nabywcy”.
3. Przygotowanie w zakresie proceduralnym dokumentów do udzielania zamówień publicznych, do których stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym:
a) przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia na podstawie dostarczonych przez Wydziały/Referaty Urzędu Miasta Myszków wniosków o udzielenie zamówienia publicznego, zaakceptowanych przez Kierownika Zamawiającego, zawierających między innymi: opis przedmiotu zamówienia,wzór umowy albo istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego albo ogólne warunki umowy,
b) przygotowanie zaproszeń do negocjacji,
c) zaproszeń do składania ofert.
4. Wszczynanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego (w zależności od trybu postępowania przygotowanie i zamieszczanie/przesyłanie do publikacji ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, zaproszenia do negocjacji, zaproszenia do składania ofert).
5. Uczestniczenie i wykonywanie obowiązków określonych w powoływanych przez Kierownika Zamawiającego komisjach przetargowych, w tym między innymi w zakresie:
a) przygotowania odpowiedzi na złożone przez wykonawców wnioski o udzielenie wyjaśnień do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
b) przygotowania zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ogłoszeń o zmianie ogłoszenia o zamówieniu,
c) otwarcia złożonych ofert,
d) przygotowania i zamieszczenia w BIP Gminy Myszków informacji z otwarcia ofert,
e) badanie treści ofert, poprawianie i ocena ofert niepodlegających odrzuceniu,
f) wzywania wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza do dostarczenia dokumentów potwierdzający spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
g) badania dokumentów dostarczonych przez wykonawcę na wezwanie,
h) wnioskowania do Kierownika Zamawiającego o wybór najkorzystniejszej oferty lub o unieważnienie postępowania,
i) zawiadamiania wykonawców o wyborze oferty lub unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, odrzuceniu ofert, wykluczeniu wykonawców z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
j) przygotowania umowy do zawarcia w przypadku wyboru oferty wykonawcy,
k) wydawania dyspozycji o zwrocie lub zatrzymaniu wadium,
l) sprawdzania wnoszonego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
m) przekazywania do publikacji ogłoszenia o udzieleniu zamówienia/publikowanie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
n) przygotowania protokołu z prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
6. Przesyłania do publikacji/publikowanie ogłoszenia o zmianie umowy na wniosek wydziałów/referatów, których zawarty aneks do umowy dotyczy.
7. Prowadzenie rejestru udzielonych zamówień publicznych dla zamówień, do których stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
8. Sporządzanie rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach publicznych przez Gminę Myszków.
9. Współpraca z wydziałami i referatami Urzędu Miasta Myszkowa w zakresie stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
10. Współpraca z organami kontrolującymi udzielanie zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Myszkowa.
Zdjęcie: Miasto Myszków z lotu ptaka.
Logo serwisu.
Zdjęcie: Galeria filmów.

Galeria zdjęć

Zdjęcie: Urząd Miasta Myszków
Zdjęcie: Galeria zdjęć.

Galeria filmów

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Newsletter

Ukryj moduł.