Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Myszków Rozwija możliwości

miastomyszkow.pl

Mapa

strony

Urząd

Urząd Miasta

Wydziały Urzędu

Wydział Finansowo-Budżetowy (FB)

Wydział Finansowo-Budżetowy (FB)

Kierownik Wydziału: Katarzyna Kochman
tel. 34 313-50-32, 313-26-82 wew.125
fax 34 313-50-29
e-mail: k.kochman@miastomyszkow.pl


Do zakresu działania Wydziału Finansowo-Budżetowego należy w szczególności:
1. Wykonywanie czynności z zakresu rachunkowości wynikających z odpowiednich przepisów.
2. Obsługa finansowo-księgowa Gminy, jako jednostki samorządu terytorialnego oraz Urzędu jako jednostki budżetowej.
3. Prowadzenie obsługi kasowej, gospodarowanie drukami ścisłego zarachowania.
4. Prowadzenie ewidencji składników mienia samorządowego, prowadzenie ksiąg inwentarzowych i rachunkowych.
5. Zapewnienie prawidłowego prowadzenia dokumentacji i rozliczania podatku VAT.
6. Prowadzenie spraw z zakresu płac, podatku dochodowego od osób fizycznych i ubezpieczeń społecznych oraz innych ubezpieczeń.
7. Przygotowywanie materiałów i danych do projektu budżetu i dokumentów okołobudżetowych zgodnie z zasadami wynikającymi z uchwały Rady w zakresie procedury uchwalania budżetu.
8. Realizowanie planu dochodów i wydatków budżetowych, dokonywanie analiz w tym zakresie.
9. Przygotowywanie projektów zarządzeń pozostających w zakresie właściwości wydziału.
10. Nadzorowanie i bieżąca kontrola realizacji planów finansowych jednostek budżetowych.
11. Sporządzanie sprawozdań oraz informacji opisowych do sprawozdania realizacji budżetu i działalności finansowej gminy.
12. Prowadzenie sprawozdawczości statystycznej z zakresu właściwości wydziału.
13. Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach z zakresu administracji publicznej na podstawie udzielonych upoważnień.
14. Prowadzenie spraw związanych z poborem i zwrotem opłaty skarbowej.
15. Naliczanie i pobór podatków i opłat lokalnych.
16. Weryfikowanie zgodności składanych deklaracji i informacji podatkowych ze stanem faktycznym.
17. Wykonywanie obowiązków wynikających z ustawy Ordynacja podatkowa.
18. Opracowywanie projektów decyzji administracyjnych w zakresie umarzania, odraczania terminów płatności i rozkładania na raty podatków, zaległości podatkowych i innych należności.
19. Podejmowanie czynności w ramach przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz egzekucji w trybie określonym przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
20. Wydawanie zaświadczeń i informacji o figurowaniu w ewidencji podatkowej nieruchomości o zaległościach podatkowych i dochodach z gospodarstwa rolnego.
21. Wydawanie zaświadczeń o udzielonych ulgach podatkowych oraz pomocy de minimis.
22. Finansowe rozliczanie realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych.
23. Obsługa części finansowej wniosków o pozyskiwanie środków zewnętrznych zarówno krajowych jak i zagranicznych.
24. Obsługa części finansowej wniosków rozliczeniowych.
25. Przygotowywanie we współpracy z wydziałami Urzędu Miasta planów i harmonogramów finansowych związanych z pozyskiwaniem środków zewnętrznych.
26. Nadzór formalny nad sprawozdaniami jednostek organizacyjnych.
27. Współpraca z Regionalna Izbą Obrachunkową, Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i innymi instytucjami.
28. Koordynowanie działań związanych z realizacją umowy dotyczącej bankowej obsługi Gminy.
29. Prowadzenie spraw zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego związanych z nabywaniem przez Gminę jako spadkobiercę ustawowego, spadków w postaci środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych spadkodawcy.

Zdjęcie: Miasto Myszków z lotu ptaka.
Logo serwisu.
Zdjęcie: Galeria filmów.

Galeria zdjęć

Zdjęcie: Urząd Miasta Myszków
Zdjęcie: Galeria zdjęć.

Galeria filmów

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Newsletter

Ukryj moduł.