Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Myszków Rozwija możliwości

miastomyszkow.pl

Mapa

strony

Aktualności

"Pola Będuskie" a plan zagospodarowania

Filtrowanie aktualności

data od

data do

"Pola Będuskie" a plan zagospodarowania

W dniu 08.07.2005 r. Zarząd Powiatu Myszkowskiego złożył wniosek Nr GM.I.7000-28/2005 z dnia 04.07.2005 r. „o uchwalenie planu” miedzy innymi, dla terenu tzw. „pól będuskich”, położonego pomiędzy Urzędem Skarbowym, ul. Pułaskiego, ul. Jesionową i terenem ogródków działkowych. Wnioskowane przeznaczenie terenu: zabudowa przemysłowa, usługowa i handlowa.

Dwa tygodnie później, tj. w dniu 27.07.2005 r. pismem znak NU 7328.1/5/05 zostaje udzielona odpowiedź o pozytywnym zaopiniowaniu złożonego wniosku. W piśmie została udzielona także informacja, że sporządzenie planu wymagać będzie zmiany studium, ze względu na to, że wnioskowana przeznaczenie terenów nie jest zgodne z obowiązującym wówczas studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa, które to studium określa wnioskowany teren jako teren rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Ponieważ ustalenia studium są wiążące dla ustaleń planów, stąd konieczność zmiany studium. 

Do sporządzenia zmiany studium przystąpiono natychmiast. Uchwałę podjęto w dniu 16 sierpnia 2005 r. (Uchwała Rady Miasta w Myszkowie Nr XXXIV/302/05). Zasadniczym powodem przystąpienia do zmiany studium był ww. wniosek Starostwa oraz przewidywana budowa obwodnicy. Zgodnie z przepisami, studium sporządzane jest dla obszaru gminy w jej granicach administracyjnych. Procedura sporządzenia studium jest niezwykle czaso - i pracochłonna, zaś koszty sporządzenia studium spoczywają wyłącznie na gminie. Całą procedurę, tryb i sposób sporządzenia zmiany studium określa ściśle ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Ze względu na sposób rozstrzygnięcia złożonych uwag do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany studium, procedura sporządzenia studium, zgodnie z wymogami ustawy, musiała zostać powtórzona w niezbędnym zakresie. Projekt studium został ponownie uzgodniony z właściwymi organami, a następnie powtórnie został poddany publicznej ocenie poprzez ponowne wyłożenie do publicznego wglądu. W trakcie obydwu wyłożeń odbyły się dyskusje publiczne. Konieczność powtórzenia procedury wynikająca z obowiązujących przepisów wydłużyło sporządzenie zmiany studium.

Zakończenie sporządzenia zmiany studium nastąpiło we wrześniu 2007 r. poprzez przyjęcie studium przez Radę Miasta w Myszkowie Uchwałą Nr XII/97/07 z dnia 25 września 2007r.  Uchwalenie studium otwierało drogę do sporządzenia wnioskowanego planu.

Jeszcze przed ostatecznym przyjęciem studium, została przedłożona Radzie Miasta uchwała o przystąpieniu do sporządzenia planu – między innymi - dla wnioskowanego przez starostwo terenu.  Uchwała została podjęta - Uchwała Nr X/85/07 z dnia 28 sierpnia 2007r. Podobnie jak dla studium, również  dla sporządzenia planu tryb i sposób jego sporządzenia jest ściśle określony przez ustawę o planowaniu i zagospodarowania przestrzennego. Procedura sporządzenia planu jest równie skomplikowana i czasochłonna, a koszty sporządzenia planu są kosztami gminy.

W trakcie opracowania projektu planu, ze względu na wspólne cele strategiczne miasta i powiatu, chcąc przyspieszyć procedurę sporządzenia planu dla obszaru niewątpliwie potencjalnie inwestycyjnego, przedłożono  Radzie Miasta uchwałę o zmianie granic opracowania, wyodrębniając z całego obszaru o znacznej powierzchni 320 ha, obszar o powierzchni około 76 ha, będący przedmiotem pierwotnego wniosku Starostwa. Teoretycznie - w założeniu - miało to znacznie przyspieszyć sporządzenie planu dla wyodrębnionego z całości terenu, gdyż ustalenia projektu planu miały być zgodne z wnioskowanym przeznaczeniem, zaś całość terenu stanowiła własność jednego właściciela, czyli Powiatu Myszkowskiego. Podjęta w dniu 29 stycznia 2008r.  Uchwała Rady Miasta w Myszkowie Nr XVI/137/08 ze względów o których powyżej, dawała szansę na znaczne przyspieszenie sporządzenia przedmiotowego planu.

W trakcie trwania procedury sporządzenia planu, Minister  Środowiska przyjął Dokumentację Geologiczną złoża rud molibdenowo - wolframowo – miedziowych, którego obszar stanowił znaczną część terenu objętego planem. Przyjęcie dokumentacji stanowiło udokumentowanie istniejących złóż. Ponieważ z dokumentacji tej wynikały olbrzymie negatywne skutki dla środowiska w skali ponadlokalnej  w przypadku podjęcia decyzji o eksploatacji złóż, a także opracowanie wskazywało na utrzymanie rolniczego charakteru terenu, w związku z tym odbyły się dwa spotkania pomiędzy władzami powiatu i miasta, także z udziałem projektantów sporządzających przedmiotowy projekt planu. Spotkania te miały na celu wypracowanie stanowiska w przedmiocie przyszłego przeznaczenia terenu. Zarówno władze Miasta, jak i Starostwa Powiatowego jednoznacznie określiły swoje negatywne   stanowisko wobec wizji ewentualnej przyszłej eksploatacji złóż i rolniczego „zamrożenia” terenu na bliżej nie określony czas.

Mając na uwadze specyfikę sporządzenia planów, wspólnie postanowiono o konieczności wystąpienia do Ministra Środowiska, Wojewody Śląskiego oraz Marszałka Województwa Śląskiego z pismem, w którym zawarto pytania dot. działań właściwych organów oraz właściwości gminy w przypadku podjęcia przez gminę decyzji o innym niż sugerowane w DG przeznaczenia terenów. Uzyskane odpowiedzi nie dały jednoznacznej odpowiedzi na zadane pytania, wskazując ostatecznie na gminę jako organ decyzyjny na etapie sporządzenia planu miejscowego. Reasumując, można stwierdzić, że  sprawa „złóż”, z przyczyn niezależnych od gminy, wstrzymała na pewien czas  procedurę sporządzenia planu.

Po ponownym podjęciu prac projektowych nad ustaleniami planu i przygotowaniu projektu planu do uzgodnień i opinii, w dniu 09.09.2008 r. wystąpiono do właściwych organów  o uzgodnienia i uzyskanie opinii. Jednym z organów uzgadniających projekt planu w zakresie zadań ściśle określonych w ustawie, jest Zarząd Powiatu Myszkowskiego. Zarząd Powiatu Myszkowskiego Postanowieniem z dnia 2008.10.02 Nr AB-73201/1/08 odmówił uzgodnienie przedmiotowego projektu planu.

Brak uzgodnienia ze strony któregokolwiek z organów, powoduje wstrzymanie procedury sporządzenia planu, gdyż niedopuszczalne jest kontynuowanie procedury sporządzenia planu w przypadku braku uzgodnienia przedłożonego projektu planu. Gmina w takim wypadku może złożyć zażalenia do organu II instancji, tj. SKO lub może przystąpić do zmiany projektu planu i wystąpić o ponowne uzgodnienie.  Ponieważ brak uzgodnienia projektu planu przez Zarząd Powiatu Myszkowskiego nie zawierał podstaw dot. obligatoryjnej właściwości co do zakresu odmowy uzgodnienia, a uwagi zawarte w postanowieniu na tym etapie sporządzenia planu nie mogły być wprowadzone do projektu planu z przyczyn proceduralnych, w dniu 10.10.2008 r. złożono /zgodnie z pouczeniem/ za pośrednictwem Starosty Myszkowskiego zażalenia na ww. postanowienie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie. Nadmienić należy, że   uwagi Starostwa zawarte w postanowieniu mogły zostać złożone na etapie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu, o czym Starostwo wielokrotnie było informowane.  Złożone uwagi na etapie wyłożenia planu do publicznego wglądu, są rozpatrywane i – o ile jest to tylko możliwe – są wprowadzane do ustaleń planu.

Odmowa uzgodnienia projektu planu przez Zarząd Powiatu Myszkowskiego powoduje wstrzymanie dalszej procedury sporządzenia planu.

23

WRZ

2014

2036

razy

czytano

1600/2709

miastomyszkow.pl

Zdjęcie: Miasto Myszków z lotu ptaka.
Logo serwisu.
Zdjęcie: Galeria filmów.

Galeria zdjęć

Zdjęcie: Urząd Miasta Myszków
Zdjęcie: Galeria zdjęć.

Galeria filmów

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Newsletter

Ukryj moduł.