Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Myszków Rozwija możliwości

miastomyszkow.pl

Mapa

strony

Aktualności

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego miasta Myszkowa

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego miasta Myszkowa

OGŁOSZENIE 
BURMISTRZA MIASTA MYSZKOWA
o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego miasta Myszkowa

Na podstawie art. 13i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Miasta w Myszkowie uchwały Nr LXXIII/552/24 z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego miasta Myszkowa.

Zainteresowani mogą składać wnioski do planu ogólnego miasta Myszkowa i prognozy oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do 4 czerwca 2024 r.

Wnioski należy składać na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, na formularzu w postaci papierowej lub w formie dokumentu elektronicznego.

Składający wniosek do ww. projektu planu ogólnego podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby oraz adres poczty elektronicznej, o ile taki posiada, a także wskazuje, czy jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem, oraz może podać dodatkowe dane do kontaktu takie jak adres do korespondencji lub numer telefonu.

Wnioski należy składać do Burmistrza Miasta Myszkowa wyłącznie za pomocą „Formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego”, wprowadzonego Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie wzoru formularza dotyczącego aktu planowania przestrzennego (Dz.U. z 2023 r. poz. 2509). Formularz dostępny jest w siedzibie Urzędu Miasta w Myszkowie, ul. Kościuszki 26, 42-300 Myszków, pokój 212 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Myszkowie.

Wnioski na wyżej wskazanym formularzu można składać w formie:

  1. papierowej – osobiście w Biurze Podawczym Urzędu Miasta w Myszkowie;
  2. listownej na adres: Urząd Miasta Myszków, ul. Kościuszki 26, 42-300 Myszków;
  3. elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez pocztę elektroniczną na adres: urbanistyka@miastomyszkow.pl lub za pomocą platformy ePUAP: /um_myszkow/podawcza

Wykaz wniosków do projektu planu ogólnego wraz z propozycją ich rozpatrzenia i uzasadnieniem, zgodnie z art. 8k ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, sporządzony zostanie przed rozpoczęciem konsultacji społecznych i zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez publikację Zarządzenia Burmistrza Miasta Myszkowa w tej sprawie, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta Myszkowa.

Wnioski złożone po upływie terminu podanego powyżej (tj. 4 czerwca 2024 r.) pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.

Formularz pisma dot. aktu planowania przestrzennego

05

KWI

2024

1673

razy

czytano

38/3416

miastomyszkow.pl

Zdjęcie: Miasto Myszków z lotu ptaka.
Logo serwisu.
Zdjęcie: Galeria filmów.

Galeria zdjęć

Zdjęcie: Urząd Miasta Myszków
Zdjęcie: Galeria zdjęć.

Galeria filmów

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Newsletter

Ukryj moduł.