Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Myszków Rozwija możliwości

miastomyszkow.pl

Mapa

strony

Miasto

Inwestycje i projekty w mieście

Inwestycje oraz projekty ze środków unijnych

Dostęp do internetu myszkowskich jednostek oświatowych oraz rodzin zagrożonych wykluczeniem

Uzasadnienie projektu

Uzasadnienie projektu

Na etapie analizy zidentyfikowano liczebność grupy docelowej na obszarze objętym projektem. Stwierdzono, że główne bariery w dostępie do Internetu dla zidentyfikowanej wyżej grupy docelowej to: brak środków na opłacanie dostępu do łączy, brak środków zakup komputera, trudny dostęp do miejsc z bezpłatnym dostępem do Internetu.

Realizacja projektu zapobiega wykluczeniu cyfrowemu grupy gospodarstw Gminy Myszków. Beneficjenci ostateczni projektu – poprzez umożliwienie korzystania z nowych technologii oraz rozwój kompetencji w tym zakresie – będą mogli w pełni uczestniczyć w społeczeństwie informacyjnym. Efekty realizacji projektu będą miały wymiar długofalowy (zapobieganie dziedziczeniu biedy, wyrwanie z marazmu, zmiana postaw życiowych, rozwój indywidualny i gospodarczy).
Udział w szkoleniach pozwoli beneficjentom ostatecznym – poprzez podniesienie ich kompetencji w odpowiednim zakresie - na efektywne i bezpieczne wykorzystywanie nowych technologii.

Bariery wykorzystania Internetu

 • niskie dochody beneficjentów końcowych
 • brak świadomości korzyści wynikających z dostępu do Internetu
 • brak infrastruktury technicznej gwarantującej dostęp do Internetu

 Zidentyfikowane potrzeby

 • dostęp dzieci i młodzieży z rodzin wykluczonych cyfrowo do globalnych zasobów wiedzy
 • likwidacja dysproporcji w dostępie do wiedzy pomiędzy rodzinami uboższymi a dobrze sytuowanymi
 • aktywizacja zawodowa osób wykluczonych społecznie oraz niepełnosprawnych
 • walka z bezrobociem i marazmem społecznym

Znaczenie i korzyści    

 • poszerzanie horyzontów myślowych młodzieży oraz akceptacja w grupach rówieśników
 • podnoszenie standardu życia
 • podniesienie świadomości społecznej oraz edukacji
 • likwidacja zjawiska wykluczenia cyfrowego
 • możliwość aktywizacji  zawodowej osób wykluczonych społecznie oraz niepełnosprawnych
 • możliwość szerszej komunikacji dla osób niepełnosprawnych, tworzenia i rozwijania własnych społeczności sieciowych;
 • możliwość korzystania z dostępnych usług przez Internet: banki, urzędy, możliwość robienia zakupów, możliwość aktywnego poszukiwania pracy

Skala problemu wykluczenia cyfrowego na obszarze objętym projektem:

 • 15% gospodarstw domowych jest wykluczonych cyfrowo z uwagi na niskie dochody
 • 0,3% mieszkańców z uwagi na niepełnosprawność
 • jednostki organizacyjne Beneficjenta -poza zasięgiem sieci szerokopasmowej

Przyczyny wyboru zaplanowanych działań

 • wykluczenie społeczne gospodarstw domowych
 • dysproporcje w dostępie do nowoczesnych narzędzi edukacyjnych jakim jest Internet pomiędzy młodzieżą i dziećmi z rodzin uboższych w stosunku do rodzin dobrze sytuowanych
 • dbałość o terminowość i rzetelność realizacji projektu oraz zapewnienie trwałości produktów i rezultatów  powoduje konieczność zaangażowania IP i OW (opis w pkt.14)
 • brak technicznych możliwości dostępu do Internetu na obszarze objętym projektem determinuje konieczność budowy dedykowanej infrastruktury teletechnicznej
 • zaplanowane działania są efektywne ekonomiczne (nakłady w stosunku do uzyskanych efektów mierzalnych i niemierzalnych)

Rozwiązania techniczne dostosowane do warunków organizacyjnych i technicznych obszaru (Program funkcjonalno użytkowy). 
 

Zdjęcie: Miasto Myszków z lotu ptaka.
Logo serwisu.
Zdjęcie: Galeria filmów.

Galeria zdjęć

Zdjęcie: Urząd Miasta Myszków
Zdjęcie: Galeria zdjęć.

Galeria filmów

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Newsletter

Ukryj moduł.